Știri

Pagina 3 din 98« Știri mai noi12345 ... 98Știri mai vechi »
24Nov.2023

TRASEUL LINIEI 5B, DEVIAT PE SENSUL SPRE CAP DE LINIE CONFORT URBAN

Autobuzele liniei 5B circulă deviat pe sensul spre Cap de Linie Confort Urban. Acestea intră pe str. Hatman Arbore și apoi fac dreapta pe str. Comarnic. Pe celălalt sens de mers, spre Gară, traseul este normal. Măsurile sunt impuse din cauza unei intervenții a RAJA SA la o avarie care a provocat surparea carosabilului în zona intersecției str. Hatman Arbore cu str. Meșterul Manole.

vineri, 24 noiembrie 2023


24Nov.2023

Sef Autobaza

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Sef Autobaza cod C.O.R.: 132412

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de conducere;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Sef Autobaza
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Directia Exploatare
Durata CIM și durata timpului de munca: Nedeterminată, 8 ore
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesionala (copie simplă+original) precum și copiile+originalele documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale : carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Biroul Resurse Umane
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
• are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
• cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
• vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului
• candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

c) Condițiile specifice:
• Studii: superioare finalizate cu diploma de licenta;
• Specializare: transporturi rutiere, tehnic, economic,
• Experienta in specialitatea postului : 5 ani;
• Perioada necesară inițierii în vederea executării operațiunilor specifice postului: 120 zile;
• Competente: Foarte bune cunostinte operare calculator: pachet Ms Office (Word, Excel, Outlook, Power Point);
• Abilitati personale: persoana creativa, analitica, abilitati de negociere si comunicare, capacitate de analiza si sinteza, devotament fata de organizatie, capacitate organizatorica, capacitate de a lucra individual cat si in echipa, capacitate de luare a deciziilor, spirit de observatie ,capacitate de a identifica elemente care duc la cresterea eficientei.
• Conditii de lucru: Activitate desfasurata cu preponderenta atat in birou cat si pe teren, program normal de lucru 8h/zi, 40 ore/saptamana;
• Capacitate de efort: necesita efort intelectual
d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.15.12.202310:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.19.12.202310:00

Bibliografie:
- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;
- Legea nr. 92/2007 serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale;
- HCL 362/2021-  hotarare de consiliu privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea ct bus sa și atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul constanța;
- CONTRACT de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța Nr. 215993/01.11.2021, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
- Ordonanţa nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs 12.12.2023 ora 15:00
2Selectie dosare13.12.2023
3Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă 15.12.2023
5Termenul în care se afişează rezultatele pentru interviu19.12.2023
6Termenul în care se pot depune contestaţiile (pt proba scrisa) Maxim 1 zi lucratoare de la afisare rezultatelor Ora 12:00
7Termenul în care se afişează rezultatele finale19.12.2023 ora 16:00
g) Beneficii:
◦vouchere de vacanță, în condițiile legii;
◦ tichete de masa ;
◦ zile suplimentare la concediul de odihnă;
◦ spor de vechime, spor de suprasolicitare;
◦ alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA

vineri, 24 noiembrie 2023


24Nov.2023

Angajări - SEF BIROU RESURSE UMANE

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
SEF BIROU RESURSE UMANE

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: un post de conducere;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: SEF BIROU RESURSE UMANE

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Serviciul RESURSE UMANE SI SALARIZARE, Compartiment Resurse Umane;
Durata CIM și durata timpului de muncă: nedeterminată, 8 ore/ zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
Nivelul studiilor: superioare absolvite cu diploma de licenta;
Specialitatea de baza: manager resurse umane/ coordonator departament resurse umane;
Vechime în specialitatea postului: 5 ani;
Alte specializari/calificari/atestate: curs manager resurse umane, calificarea de expert in legislatia muncii sau studii masterale in domeniul Resurselor Umane;
Constituie avantaj: curs manager resurse umane, calificarea de expert in legislatia muncii sau studii masterale in domeniul Resurselor Umane;
Alte condiţii: cunoştinţe operare PC;
Alte abilităţi/ cerinte: inteligentă abstractă, spirit de observatie, atentie concentrată şi distributivă, motivatie profesională, rigurozitate in tinerea evidentei şi intocmirea rapoartelor, caracter proactiv, atitudine pozitivă, obiectivitate, rezilienta.
d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Selectie dosareSediul CT BUS S.A.13.12.2023
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.15.12.202312:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.19.12.202312:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs12.12.2023, ora 16:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs15.12.2023, 19.12.2023
3Termenul în care se afişează rezultatul pentru selectia dosarelor13.12.2023
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă15.12.2023
5Data la care se afişează rezultatele pentru interviu19.12.2023
6Termenul în care se pot depune contestaţiile pentru selectia dosarelor si proba scrisa1 zi lucratoare dupa afisarea rezultatelor fiecarei din cele doua probe
7Termenul în care se afişează rezultatele finale19.12.2023

f) Bibliografia
a) Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii;
b) O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
c) O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
e) Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
f) H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
g) LEGEA nr. 367 din 19 decembrie 2022 privind dialogul social;
h) Legea 227/2015 privind Codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare (TITLUL II - Impozitul pe profit: Cap. I, II, IV, TITLUL IV - Impozitul pe venit: Cap. I, III, XIV, XV, TITLUL V - Contribuții sociale obligatorii);
i) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
j) ORDONANŢĂ nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
g) Beneficii:
◦ vouchere de vacanță, în condițiile legii;
◦ tichete de masa ;
◦ zile suplimentare la concediul de odihnă;
◦ spor vechime;
◦ alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA.

vineri, 24 noiembrie 2023


24Nov.2023

Angajări - Casier incasator

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Casier incasator

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 2 posturi de executie;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Casier incasator – Cod COR- 962302

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – cadrul Directiei Exploatare, Compartiment Gestiuni, Bilete și Abonamente/Centre de vanzare;
Durata CIM și durata timpului de muncă: Nedeterminată/ 8 h
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
▪ Indeplineste integral conditiile de studii și după caz, de vechime în munca, în meserie si/sau specialitatea studiilor sau alte condiții specifice postului, conform fisei de post.
c) Condițiile specifice:
Studii: Medii
Reprezintă avantaj: cunoștințe de operare pe calculator;
Experienta: 1 an vechime în munca;
Garantii: Activitatea în acest post presupune obligatoriu constituirea unei garantii bancare ( prin reținerea lunara a unei cote de 10 % din salariul de baza pana la concurenta sumei reprezentând 3 salarii de baza) și optional garantii suplimentare, la decizia conducerii;
Competente: Abilitati excelente de comunicare, abilitati tehnologice departamentului cu clientii, lucrul cu documente, culegerea, clasificarea și interpretarea informațiilor, capacitate de concentrare pe mai multe activități concomitent;
Abilitati personale: Persoana foarte bine organizata, abilitati foarte bune de comunicare, devotament fata de organizatie, capacitate organizatorica, capacitate de lucru individual cât și în echipa;
Condiții de lucru: Activitate desfasurata la tonetele de vanzare CT BUS de pe raza Municipiului Constanta;program de lucru conform CCM/CIM;
Capacitate de efort: Necesita efort intelectual;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.14.12.202310:00
2InterviuSediul CT BUS S.A.19.12.202310:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs11.12.2023 ora 16
2Selecția dosarelor de concurs12.12.2023 ora 10
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru selecția dosarelor12.12.2023 ora 16
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă14.12.2023 ora 16
5Termenul în care se pot depune contestatiile pentru selecția dosarelor și proba scrisaMaxim 1 zi lucrătoare dupa afișarea rezultatelor fiecărei probe
6Termenul în care se afiseaza rezultatele pentru interviu19.12.2023 ora 16
7Termenul în care se afişează rezultatele finale20.12.2023 ora 16

f) Bibliografia
• Legea 92/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura gestionarea bunurilor;
• HCL 302/2017 cu modificarile si completarile ulterioare;

vineri, 24 noiembrie 2023


22Nov.2023

ÎNTÂRZIERI PE LINIILE 14 ȘI 51 DIN CAUZA LUCRĂRILOR DE ASFALTARE

Autobuzele liniilor 14 și 51 au întârzieri din cauza lucrărilor de asfaltare de pe str. I.L. Caragiale în zona Casei de Cultură. Le recomandăm călătorilor să utilizeze aplicația CT BUS pentru a afla cu exactitate timpii de sosire în stații.

miercuri, 22 noiembrie 2023


21Nov.2023

Angajări - Cadru tehnic PSI

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Cadru tehnic PSI

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post executie;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Cadru tehnic PSI – Cod COR- 541902

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Birou SSM - SU;
Durata CIM și durata timpului de muncă: Nedeterminată/ 8 h
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
▪ Indeplineste integral conditiile de studii și după caz, de vechime în munca, în meserie si/sau specialitatea studiilor sau alte condiții specifice postului, conform fisei de post.
c) Condițiile specifice:
Studii: Liceu/Bacalaureat;
Domeniul studiilor: Tehnice;
Experienta: -;
Curs de pregătire în domeniul PSI; • Cunoștințe de operare/programare pe calculator: curs Microsoft Office;
Capacitate de planificare, organizare și control;
Capacitate foarte buna de comunicare și relationare;
d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.13.12.202310:00
2InterviuSediul CT BUS S.A.18.12.202310:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs08.12.2023 ora 16
2Selecția dosarelor de concurs11.12.2023 ora 10
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru selecția dosarelor11.12.2023 ora 16
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă13.12.2023 ora 16
5Termenul în care se pot depune contestatiile pentru selecția dosarelor și proba scrisaMaxim 1 zi lucrătoare dupa afișarea rezultatelor fiecărei probe
6Termenul în care se afiseaza rezultatele pentru interviu18.12.2023 ora 16
7Termenul în care se afişează rezultatele finale21.12.2023 ora 16

f) Bibliografia
• Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
• O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
• Ordinul nr.138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reincarcarea, repararea si scoaterea din uz a stingatoarelor de incendiu;
• Ordinul nr.211/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la ateliere si spatii de intretinere si reparatii;
• Ordinul nr.262/2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii de birouri;
• Ordinul nr.712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;


marți, 21 noiembrie 2023


20Nov.2023

UPDATE

LINIA 101 ȘI-A RELUAT TRASEUL NORMAL PE STR. CELULOZEI

luni, 20 noiembrie 2023


20Nov.2023

LINIA 101, TRASEU DEVIAT PE SENSUL DE MERS SPRE CL POARTA 1

Autobuzele de pe linia 101 circulă deviat pe str. Industrială, pe sensul de mers spre Cap de Linie Poarta 1. Măsură a fost impusă din cauza că pe str. Celulozei sunt cabluri electrice căzute pe carosabil. Circulația se va relua normal când acestea vor fi îndepărtate. La această oră nu sunt alte devieri.

luni, 20 noiembrie 2023


18Nov.2023

DEVIERI PE LINIILE 2-43, 5-40, 48 SI 101

DEVIERI PE LINIILE 2-43, 5-40, 48 SI 101

Din cauza apei acumulate in intersectia bd. Ferdinand cu str. Mihai Viteazu (Fantasio) autobuzele de pe liniile 2-43 si 5-40 circula deviat bd. Mamaia- str. I.G. Duca in ambele sensuri.Din acelasi motiv, autobuzele de pe liniile 48 si 101 circula deviat astfel:

sens Gara - str. I.G.Duca - bd. Mamaia - bd. Tomis - Poarta 2 - Poarta 1
retur - Poarta 1- Poarta 2 - - str. Negru Voda - str. Mircea cel Batran-str. I.G. Duca

sâmbătă, 18 noiembrie 2023


18Nov.2023

AUTOBUZELE ELECTRICE NU MAI CIRCULA MOMENTAN. IN MAI MULTE ZONE CAROSABILUL ESTE INUNDAT

AUTOBUZELE ELECTRICE NU MAI CIRCULA MOMENTAN. IN MAI MULTE ZONE CAROSABILUL ESTE INUNDAT

Vremea severa din ultimele ore a facut ca in anumite zone din oras carosabilul sa fie inundat. Prin urmare, temporar autobuzele electrice au fost retrase in circulatie. Sunt intarzieri provocate de conditiile meterologice pe mai multe linii. Se circula cu dificultate. Autoritatile recomanda tuturor cetatenilor sa evite momentan deplasarile.

sâmbătă, 18 noiembrie 2023


Pagina 3 din 98« Știri mai noi12345 ... 98Știri mai vechi »