Știri

Pagina 1 din 112123 ... 112Știri mai vechi »
15Apr.2024

Sef Autobaza

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Sef Autobaza cod C.O.R.: 132412

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de conducere;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Sef Autobaza
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Directia Exploatare
Durata CIM și durata timpului de munca: Nedeterminată, 8 ore
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesionala (copie simplă+original) precum și copiile+originalele documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale : carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Biroul Resurse Umane
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
• are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
• cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
• vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului
• candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

c) Condițiile specifice:
• Studii: superioare finalizate cu diploma de licenta;
• Specializare: transporturi rutiere, tehnic, economic,
• Experienta in specialitatea postului: 5 ani;
• Vechime în funcție de conducere: 3 ani;
• Perioada necesară inițierii în vederea executării operațiunilor specifice postului: 120 zile;
• Competente: Foarte bune cunostinte operare calculator: pachet Ms Office (Word, Excel, Outlook, Power Point);
• Abilitati personale: persoana creativa, analitica, abilitati de negociere si comunicare, capacitate de analiza si sinteza, devotament fata de organizatie, capacitate organizatorica, capacitate de a lucra individual cat si in echipa, capacitate de luare a deciziilor, spirit de observatie ,capacitate de a identifica elemente care duc la cresterea eficientei.
• Conditii de lucru: Activitate desfasurata cu preponderenta atat in birou cat si pe teren, program normal de lucru 8h/zi, 40 ore/saptamana;
• Capacitate de efort: necesita efort intelectual
d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.10.05.202410:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.14.05.202410:00

Bibliografie:
- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;
- Legea nr. 92/2007 serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale;
- HCL 362/2021-  hotarare de consiliu privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea ct bus sa și atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța;
- CONTRACT de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța Nr. 215993/01.11.2021, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
- Ordonanţa nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs 30.04.2024 ora 15:00
2Selectie dosare08.05.2024
3Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă 10.05.2024
5Termenul în care se afişează rezultatele pentru interviu14.05.2024
6Termenul în care se pot depune contestaţiile (pt proba scrisa) Maxim 1 zi lucratoare de la afisare rezultatelor probelor
7Termenul în care se afişează rezultatele finale14.05.2024 ora 16:00
g) Beneficii:
◦ vouchere de vacanță, în condițiile legii;
◦ tichete de masa ;
◦ zile suplimentare la concediul de odihnă;
◦ spor de vechime, spor de suprasolicitare;
◦ alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA

luni, 15 aprilie 2024


15Apr.2024

Angajări - ȘEF SECȚIE REPARAȚII

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
ȘEF SECȚIE REPARAȚII

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post conducere;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: ȘEF SECȚIE REPARAȚII

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Secția Reparații Auto, Direcția Tehnică
Durata CIM și durata timpului de muncă: nedeterminată, 8 ore/zi
a) Documentele solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs:
1 CV redactat în limba română (original);
2 Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
3 Act identitate (copie simplă+original);
4 Acte de studii (copie simplă+original), acte calificare/specializare;
5 Acte doveditoare ale vechimii in munca;
6 Cazier judiciar (original);
7 Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN) constituie avantaj;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
Studii: superioare cu diplomă de licență, domeniul studiilor - știinte ingineresti;
Alte calificari: -
Vechime in specialitatea postului: minim 2 ani;
Vechime în funcție de coordonare/conducere: 1 an;
Competente: cunoștințe operare PC;
Alte cerinte: disciplină, capacitate de a lua decizii;
Capacitate de efort: efort fizic moderat;
Caracteristici personale: abilități de comunicare si mediere, capacitate organizatorică, spirit de observație; stabilitate, energie, capacitate de lucru individual cât și in echipă;
Conditii de lucru: activitate desfașurată la birou și pe teren in limita a 8 ore/ zi;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.22.05.2024Ora: 10:00
2InterviuSediul CT BUS S.A.24.05.2024Ora: 10:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs17.05.2024, ora:16:00
2Selectia dosarelor de concurs20.05.2024
3Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit d)
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă22.05.2024
5Termenul în care se pot depune contestaţiile pentru selecția dosarelor și proba scrisă1 zi lucratoare dupa afișarea rezultatelor fiecărei probe
6Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba interviu24.05.2024
7Termenul de afișare a rezultatului final 24.05.2024

f) Bibliografia
1. R.N.T.R. 1;
2. R.N.T.R. 9;
3. Legea 319/2006 privind sănatatea și securitatea in muncă – Cap.III, SECȚIUNEA 1 – Obligații generale ale angajatorilor; SECȚIUNEA 3 – Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor, pericol grav si imminent; SECȚIUNEA 4 – Alte obligații ale angajatorilor.
g) Beneficii:
• vouchere de vacanță în condițiile legii;
• tichete de masă;
• zile suplimentare la concediul de odihnă;
• spor de vechime;
• spor de suprasolicitare;
• alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA.


luni, 15 aprilie 2024


09Apr.2024

TRASEUL LINIEI 3, MODIFICAT ÎN CARTIERUL TOMIS PLUS

Autobuzele Liniei 3 întorc la intersecția străzilor Napoli cu Lyon, din cauza lucrărilor de asfaltare din cartierul Tomis Plus. Traficul va reveni la normal după finalizarea acestora.

marți, 09 aprilie 2024


02Apr.2024

Angajări - Auditor intern in sectorul public

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Auditor intern in sectorul public

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post execuție;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Auditor intern in sectorul public

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A.-Compartiment Audit public intern
Durata CIM și durata timpului de muncă: Nedeterminata, cu durata timpului de munca de 8 ore/zi, 40 ore pe saptamana
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
• Studii: Studii universitare de licenta in domeniul economic sau drept, IT
• Experienta: - minim 3 ani in specialitatea postului;
• Certificat de absolvire a unui program de initiere/perfectionare/specializare pentru ocupatia de auditor intern in sectorul public
• Avizul obtinut de candidat pentru functia de auditor intern de la Serviciul Public de Audit Intern din cadrul Primariei Municipiului Constanta;
Candidatul trebuie să depună la dosarul de concurs avizul structurii de audit constituită la nivelul organului ierarhic superior Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.
Pentru obținerea avizului candidatul va depune la sediul Serviciului Audit Public Intern un dosar care va cuprinde următoarele documente:
- curriculum vitae;
- declarație privind respectarea prevederilor art.22 din Legea 672/2002, referitoare la incompatibilitățile auditorilor publici interni;
- o lucrare în domeniul auditului public intern;
- 2 scrisori de recomandare de la persoane cu experiență în domeniul auditului public intern.

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.13.05.202409:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.17.05.202409:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs 08.05.2024
2Selectia dosarelor de concurs 10.05.2024
3Termenul în care se afişează rezultatul pentru proba scrisă 13.05.2024 ora 16.00
4Termenul în care se pot depune contestaţiile pentru proba scrisa 14.05.2024 ora 16.00
5Termenul în care se afişează rezultatele pentru interviu 17.05.2024 ora 16.00
6Termenul in care se afiseaza rezultatul final21.05.2024 ora 16.00

f) Bibliografie:
1. Legea 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Hotararea nr 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern;
3. Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;
4. Legea societatiilor comerciale nr 31/1990( societati comerciale pe actiuni);
5. Legea contabilitatii nr 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
7. OG119/1999 – privind privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, cu modif si complet ulterioare ;
g) Beneficii:
◦ vouchere de vacanță, în condițiile legii;
◦ tichete de masa ;
◦ spor de vechime;
◦ alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA
◦ alte drepturi stabilite conform CCM (se vor comunica la angajare)

marți, 02 aprilie 2024


01Apr.2024

TRASEUL LINIEI 3, SCURTAT ÎN TOMIS PLUS

Din cauza lucrărilor de asfaltare din cartierul Tomis Plus, autobuzele Liniei 3 întorc la sensul giratoriu de pe str. Krakovia. Traficul va reveni la normal după finalizarea lucrărilor.

luni, 01 aprilie 2024


31Mar.2024

UPDATE

TRASEUL LINIEI 5-40 A REVENIT LA NORMAL ÎN ZONA VIILE NOI

duminică, 31 martie 2024


31Mar.2024

UPDATE: LINIA 5-40, DEVIATĂ ÎN ZONA VIILE NOI

Din cauza lucrărilor de asfaltare de pe str. Meșterul Manole la intersecția cu str. Pandurului, autobuzele liniei 5-40 au fost deviate pe străzile Comarnic - Hatman Arbore, în ambele sensuri.

duminică, 31 martie 2024


31Mar.2024

LINIA 5-40, DEVIATĂ ÎN ZONA VIILE NOI

Din cauza lucrărilor de asfaltare de pe str. Meșterul Manole, între străzile Pandurului și Hatman Arbore, autobuzele liniei 5-40 au fost deviate pe str. Comarnic, în sensul spre Cap Linie Campus.

duminică, 31 martie 2024


27Mar.2024

Angajări - LACATUS MECANIC

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
LACATUS MECANIC

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: un post de executie;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: LACATUS MECANIC

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A .- Direcția Tehnică, Sectia Reparații Auto, Compartiment Atelier Structuri și Caroserii;
Durata CIM și durata timpului de muncă: nedeterminata, 8 ore/zi
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
Nivelul studiilor: învățământ liceal ciclul inferior (niv. 3), profil tehnic-mecanică;
Specialitatea de bază: lăcătuș mecanic sau curs pregătire profesională lăcătuș mecanic;
Experiența în specialitatea cerută: minim 1 an;
Alte abilităţi/ cerinte: comunicare eficienta, capacitate de lucru in echipa, atentie concentrată, capacitatea de a enunța și a rezolva problemele, rezistența la stres. spirit de inițiativă, cunoștințe și abilități profesionale la nivelul cerințelor funcției de lăcătuș mecanic;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Selectia dosarelorSediul CT BUS S.A.15.04.2024-
2Proba practicaSediul CT BUS S.A.17.04.202412:00
3InterviuSediul CT BUS S.A.19.04.202410:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs12.04.2024, ora 16:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs17.04.2024, 19.04.2024
3Termenul în care se afişează rezultatul pentru proba practica17.04.2024
4Termenul în care se afişează rezultatul pentru interviu 19.04.2024
5Termenul în care se pot depune contestaţiile pentru proba practica1 zi lucratoare după fiecare din cele două probe
6Termenul in care se afiseaza rezultatele finale19.04.2024

f) Bibliografia nu este cazul;
g) Beneficii:
• vouchere de vacanță, în condițiile legii;
• tichete de masă;
• zile suplimentare la concediul de odihnă;
• spor de vechime;
• alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA;


miercuri, 27 martie 2024


26Mar.2024

Angajări - DISPECER

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
DISPECER

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de executie;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: DISPECER

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Birou Exploatare din cadrul Serviciului Exploatare si Dispecerat – Compartiment Dispecerizare;
Durata CIM și durata timpului de muncă: 8 ore/ zi, pe durata nedeterminata;
a) Documentele solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs:
▪ CV redactat în limba română (original);
▪ Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
▪ Act identitate (copie simplă+original);
▪ Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
▪ Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
▪ Pentru probarea vechimii in munca nu se accepta extras de stagiu de cotizare de la Casa de Pensii Constanta;
▪ Cazier judiciar (original);
▪ Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
Studii: medii cu diploma de bacalaureat;
Specialitate de baza: filieră tehnologică – profil tehnic;
Alte specilizari/calificari/scolarizari/atestate speciale: operare calculator (certificat de competente digitale);

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Selectie dosareSediul CT BUS S.A.11.04.2024-
2Proba scrisăSediul CT BUS S.A.15.04.202410:00
3InterviuSediul CT BUS S.A.17.04.202410:00

Proba practica se va desfasura in timpul interviului. Candidatului i se vor testa competentele informatice si ulterior va sustine interviul in fata comisiei de selectie.


e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs10.04.2024
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs15.04.2024, 17.04.2024
3Termenul în care se afişează rezultatul pentru proba scrisă 15.04.2024
4Termenul în care se pot depune contestaţiile pentru proba scrisa 17.04.2024
5Termenul în care se afişează rezultatul pentru interviu 1 zi lucrătoare dupa afisarea rezultatelor fiecarei probe
6Termenul în care se afişează rezultatul finale17.04.2024

f) Bibliografia
1, Legea 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrative-teritoriale;
2. Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane- nr 215993/01.11.2021 aprobat prin HCL 362/2021
g) Beneficii:
• vouchere de vacanță, în condițiile legii;
• tichete de masă;
• zile suplimentare la concediul de odihnă;
• spor de vechime;
• alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA.


marți, 26 martie 2024


Pagina 1 din 112123 ... 112Știri mai vechi »