Știri

Pagina 2 din 98« Știri mai noi1234 ... 98Știri mai vechi »
27Nov.2023

Angajări - ȘEF SECȚIE REPARAȚII

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
ȘEF SECȚIE REPARAȚII, Cod COR 121903

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de conducere;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: ȘEF SECȚIE REPARAȚII, Cod COR 121903

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Serviciul Tehnic Mentenanță, Directia Tehnică;
Durata CIM și durata timpului de muncă: Nedeterminat, 8 ore/ zi, 40 ore/ săptămână.
a) Documentele solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs:
1 CV redactat în limba română (original);
2 Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
3 Act identitate (copie simplă+original);
4 Acte de studii/acte formare profesionala (copie simplă+original) precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
5 Cazier judiciar (original);
6 Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licență;
Domeniul studiilor: inginerie autovehicule rutiere;
Vechime in specialitatea postului: minim 1 an (vechime in functie de conducere);
Vechime totală în muncă minim 2 ani;
Competente: cunoștințe operare calculator;
Alte abilitati/cerinte: capacitate de a lua decizii, disciplina, abilitati de comunicare si mediere, capacitate organizatorica, spirit de observatie, stabilitate, energie, capacitate de lucru individual cat si in echipa.
Conditii de lucru: activitate desfasurata la birou si pe teren in limita a 8 ore/ zi;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1 Selecția dosarelorSediul CT BUS S.A.15.12.2023-
2Proba scrisaSediul CT BUS S.A.19.12.202310:00
3InterviuSediul CT BUS S.A.21.12.202310:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs14.12.2023, ora 16.00
2Selectia dosarelor de concurs15.12.2023
3Datele de desfăşurare a probelor de concurs19.12.2023, 21.12.2023
4Termenul în care se afişează rezultatul pentru proba scrisă 19.12.2023
5Termenul în care se afişează rezultatul pentru interviu 21.12.2023
6Termenul în care se pot depune contestaţiile pentru selecția dosarelor și proba scrisă1 zi lucratoare după afișarea rezultatelor fiecărei probe
7Termenul în care se afişează rezultatul finale22.12.2023

f) Bibliografia
a) OMTC 572/2016, RNTR 1, RNTR 9;
b) Codul Muncii – titlul III – timpul de munca si timpul de odihna (art. 111-153);
c) Legea nr 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ – teritoriale;
d) Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.
g) Beneficii:
◦ vouchere de vacanță, în condițiile legii;
◦ tichete de masa;
◦ spor de vechime
◦ zile suplimentare la concediul de odihna;
◦ alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS S.A.

luni, 27 noiembrie 2023


27Nov.2023

Angajări - MECANIC AUTO

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
MECANIC AUTO, Cod COR 723103

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 2 posturi executie;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: MECANIC AUTO, Cod COR 723103

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A .- Compartiment atelier mecanic, subansamble si sisteme din cadrul Secției Reparații Auto, Direcția Tehnică;
Durata CIM și durata timpului de muncă: Nedeterminata, cu durata timpului de munca de 8 ore/zi, 40 ore pe saptamana.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
• Studii: invatamant liceal (ciclul inferior, ciclul superior), domeniu fundamental - mecanic
• Experienta: minim 1 an în specialitate studiilor;
• Cunostinte -
• Abilitati: practice
d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Selectia dosarelor de concursSediul CT BUS S.A.14.12.2023-
2Proba practicăSediul CT BUS S.A.18.12.202310:00
3InterviuSediul CT BUS S.A.20.12.202310:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs13.12.2023, ora 16:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs18.12.2023; 20.12.2023
3Termenul în care se afişează rezultatul pentru proba practică18.12.2023
4Termenul în care se pot depune contestaţiile pentru selecția dosarelor și proba practică1 zi lucratoare dupa afișarea rezultatelor fiecărei probe
5Data la care se afişează rezultatele pentru interviu20.12.2023
6Termenul în care se afişează rezultatele finale20.12.2023

f) Bibliografia -
g) Beneficii:
• vouchere de vacanță, în condițiile legii;
• tichete de masă;
• spor de vechime;
• spor de dificultate;
• alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS S.A.

luni, 27 noiembrie 2023


27Nov.2023

Contabil Sef

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Contabil Sef

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de conducere;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Contabil șef – Cod COR - 121120;
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Serviciul Financiar & Contabilitate, Direcția Economică;
Durata CIM și durata timpului de munca: Nedeterminată, 8 ore/zi, 40 ore pe saptamană.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesionala (copie simplă+original) precum și copiile+originalele documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale : carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Biroul Resurse Umane
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
• are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
• cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
• vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului
• candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
• Indeplineste integral conditiile de studii și după caz, de vechime în munca, în meserie si/sau specialitatea studiilor sau alte condiții specifice postului, conform fisei de post.

c) Condițiile specifice:
• Studii superioare;
• Domeniul studiilor : economice ; Studiile postuniversitare constituie un avantaj;
• Experienta: 7 ani vechime în specialitatea postului, 5 ani vechime în posturi de conducere;
• Alte condiții: Cunoștințe operare PC;
• Alte abilități/cerințe: Experiența de lucru în aplicația informatică SAP constituie avantaj; Cunoaștere limba engleză;
• Capacitate de planificare, organizare și control;
• Capacitate foarte bună de comunicare și relaționare;
d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.15.12.202310:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.19.12.202310:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs 12.12.2023, ora 16:00
2Selecția dosarelor de concurs13.12.2023
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru selecția dosarelor13.12.2023
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă 15.12.2023
5Termenul în care se pot depune contestațiile pentru selectia dosarelor/proba scrisă1 zi lucrătoare după afișarea rezultatelor fiecărei din cele două probe
6Termenul în care se afiseaza rezultatele pentru interviu19.12.2023
7Termenul în care se afişează rezultatul final20.12.2023
Bibliografie:
• Legea contabilitatii nr.82/1991, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea 227/2015 privind Codul Fiscal si normele de aplicare a acestuia, cu modificările și completarile ulterioare; Titlul II ,,Ïmpozit pe profit”; Titlul VII ,,Taxa pe valoarea adaugată”; Titlul IV ,,Impozit pe venit “- cap. III ,,Venituri din salarii si asimilate salariilor”; Titlul V ,,Contribuții sociale obligatorii”; cmcu;
• Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cmcu;
• Ordonanta nr.64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cmcu;
• Legea 31/16.11.1990 (**republicata**), privind societățile , cmcu, Capitolul IV ,, Societăți pe acțiuni”;
• Legea 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cmcu;
• Ordin nr.2634/5.11.2015 privind documentele financiar-contabile, cmcu;
• Ordin nr.2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
• Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport local, cmcu; • Ordin 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local si județean de persoane, cmcu;

g) Beneficii:
• vouchere de vacanță, în condițiile legii;
• tichete de masă;
• spor de vechime;
• zile suplimentare la concediul de odihnă;
• alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS S.A.

luni, 27 noiembrie 2023


27Nov.2023

TRASEUL LINIEI 14 REVENIT LA NORMAL PE STR. NICOLAE IORGA

Autobuzele liniei 14 au revenit pe traseul normal pe str. Nicolae Iorga, dincolo de intersecția cu str. Mircea cel Bătrân. Artera fusese blocată de câteva cabluri căzute pe carosabil.

luni, 27 noiembrie 2023


26Nov.2023

TRASEU DEVIAT PE LINIA 14

Autobuzele liniei 14 circula temporar deviat de pe str. Nicolae Iorga la dreapta pe bd. Tomis, inainte de intersectia cu str. Mircea cel Batran. Masura a fost impusa din cauza ca pe str. Nicolae Iorga sunt un pom doborat de vant si cabluri cazute pe carosabil dincolo de intersectia cu str. Mircea cel Batran.

duminică, 26 noiembrie 2023


26Nov.2023

SE SUSPENDA ACTIVITATEA CELOR 5 TONETE CT BUS

Din cauza conditiilor meteorologice, CT BUS suspenda de la ora 11 activitatea celor 5 tonete care erau deschise astazi. Va recomandam sa folositi metodele alternative de plata: SMS, 24Pay, card bancar, portofel electronic.

duminică, 26 noiembrie 2023


26Nov.2023

UPDATE

CIRCULATIA AUTOBUZELOR L101 SI 48 A REVENIT LA NORMAL

duminică, 26 noiembrie 2023


26Nov.2023

COPAC PE CAROSABIL PE BD. MAMAIA. DEVIERI PE LINIILE 101, 101M SI 48

Un copac a fost doborat de vant pe bd. Mamaia aproape de intersectia cu str. I.G. Duca. Prin urmare temporar autobuzele liniilor 101, 101M si 48 circula deviat pe str. Constantin Bratescu.

duminică, 26 noiembrie 2023


26Nov.2023

TRAFIC INGREUNAT DIN CAUZA CODULUI ROSU. RECOMANDARE DE A EVITA CALATORIILE

Este cod rosu cu rafale de vant de peste 95 de km/ora si inca din zori se vad deja efectele. Mai multi copaci s-au prabusit peste carosabil la intrarea in statiunea Mamaia, pe bd. Mamaia in zona Pescarie, pe str. Cismelei in zona Brotacei, pe bd. Tomis, pe sos. Mangaliei. Prin urmare sunt afectate liniile 5-40, 2-43, 43C, 43M, 100C, 100M si 47M.
Recomandarea autoritatilor este sa fie evitate deplasarile, cu exceptia urgentelor.

duminică, 26 noiembrie 2023


25Nov.2023

TRAFIC INGREUNAT PE MAJORITATEA LINIILOR DIN CAUZA VREMII

In mai multe zone din oras carosabilul a fost inundat. In consecinta autobuzele de pe majoritatea liniilor circula cu dificultate si pot inregistra intarzieri. De asemenea, din acelasi motiv CT BUS a scos temporar din circulatie autobuzele electrice si le-a inlocuit cu cele marca Isuzu. Masura va fi pastrata cate vreme conditiile meteorologice prezinta un risc pentru functionarea acestora.

sâmbătă, 25 noiembrie 2023


Pagina 2 din 98« Știri mai noi1234 ... 98Știri mai vechi »