Știri

Pagina 2 din 71« Știri mai noi1234 ... 71Știri mai vechi »
06Ian.2023

Angajări - Administrator de rețea de calculatoare

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Administrator de rețea de calculatoare

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post execuție;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Administrator de rețea de calculatoare

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Compartiment informatizare în cadrul Serviciului Tehnologia Informatiei;
Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
• Studii: superioare absolvite cu diploma de licență; domeniul studiilor: informatica/tehnologia informației, tehnica (calculatoare, automatică, electronică, telecomunicații, electrotehnică);
• Experienta: nu este cazul;
• Alte abilitati:
- capacitatea de a învăța rapid și de a ințelege noile tehnologii in vederea aplicării lor;
- excelente competențe analitice și de depanare, combinate cu o abordare metodică a soluționării problemelor;
- operativitate, capacitatea de a respecta termene limită;
- aptitudini excelente de comunicare, inclusiv capacitatea de a întocmi proceduri șî rapoarte de activitate, de a redacta note clare și concise, de a furniza explicații tehnice și recomandări;
- capacitate excelentă de a lucra în echipă;
- atitudine fermă, proactivă față de muncă;
- dinamism, rezistență la stres;
• Alte cerințe:
cunoștințe avansate de:
- Windows Server 2019;
- sisteme de operare LINUX (Ubuntu, Suse);
- configurare și administrare mașini virtuale;
- echipamente active de infrastructură;
- administrare Active Directory;
- rețele de calculatoare: topologii, medii de transmisie, protocoale, arhitecturi de rețea, V-LAN;
- servicii de rețea: DNS, DHCP;
- VPN.

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.26.01.202310:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.31.01.202310:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs19.01.2023
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs26.01.2023, 31.01.2023
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă26.01.2023
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu31.01.2023
5Termenul în care se pot depune contestaţiile1 zi lucratoare dupa afisarea rezultatelor fiecarei probe
6Termenul în care se afişează rezultatele finale02.02.2023

f) Bibliografia
a) Legea nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice. http://legislație.just.ro/Public/DetaliiDocument/209670
b) Ordinul nr.1323/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind cerințele minime de asigurare a securității rețelelor și sistemelor informatice aplicabile operatorilor de servicii esențiale.
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/233775 c) https://learn.microsoft.com/en-us/docs/
d) https://help.ubuntu.com/
e) https://documentation.suse.com/
g) Beneficii:
◦ vouchere de vacanță, în condițiile legii;
◦ Tichete de masa ;
◦ zile suplimentare la concediul de odihnă;
◦ Spor vechime;
◦ alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA.

vineri, 06 ianuarie 2023


04Ian.2023

Angajări - RESPONSABIL PROCES

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
RESPONSABIL PROCES

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 2 posturi de executie
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: RESPONSABIL PROCES

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Birou Exploatare din cadrul Serviciului Exploatare si Dispecerat;
Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
• Studii: studii superioare;
• Experienta: nu este cazul;
• Competente: cunostinte operare PC.

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.20.01.202310:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.25.01.202310:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs17.01.2023
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs20.01.2023, 25.01.2023
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă20.01.2023
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu25.01.2023
5Termenul în care se pot depune contestaţiile1 zi lucratoare dupa afisarea rezultatelor fiecarei probe
6Termenul în care se afişează rezultatele finale27.01.2023

f) Bibliografia
a) REGULAMENTUL (CE) NR. 1370/2007 Privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători;
b) Legea nr. 92/2007a serviciilor de transport public local;
c) Hotarare de Consiliu nr 362/2021 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT Bus SA și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța https://pmconline.ro/mol/registruint.aspx?tipCR=registrul_HC
g) Beneficii:
◦ vouchere de vacanță, în condițiile legii;
◦ Tichete de masa ;
◦ zile suplimentare la concediul de odihnă;
◦ Spor vechime;
◦ alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA.

miercuri, 04 ianuarie 2023


03Ian.2023

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță anunță publicul călător că vineri, 06.01.2023, până la ora 14:00, autobuzele liniei 42 vor circula doar până la Poarta 1 (fără a mai intra în Portul Turistic Tomis). Modificarea de traseu survine ca urmare a ceremoniilor de Bobotează.
Vă mulțumim pentru înțelegere!marți, 03 ianuarie 2023


27Dec 2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că pe 31.12.2022 prelungește programul și traseul liniilor 42, 44, 48, 51 și 101 până la cap de linie Poarta 1, până la ora 02:00. Frecvența acestor linii va fi, începând cu ora 21:00: 30 de minute pentru liniile 44, 48, 101 și 42; 25 de minute pentru linia 51.
Plecări din stația ,,Poarta 1”:
Linia 44: 21:40, 22:10, 22:40, 23:10, 23:40, 00:10, 00:40, 01:10, 01:40, 02:00;
Linia 48: 21:20, 21:49, 22:19, 22:49, 23:19, 23:49, 00:19, 00:49, 01:19, 02:00;
Linia 42: 21:25, 21:55, 22:25, 22:55, 23:25, 23.55, 00.25, 00:55, 01:25, 02:00;
Linia 101: 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00; (va circula până la intersecția str. Cumpenei cu bd. Aurel Vlaicu);
Linia 51: 21:30, 21:55, 22:20, 22:45, 23:10, 23:35, 00:00, 00:25, 00:50, 01:15, 01:40, 02:00; (frecvență de 25 de minute)

Linia 5-40 circulă, de asemenea, până la ora 02:00, cu o frecvență de 30 de minute; plecări din Cap de linie ,,Sere”: 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00.
Recomandăm tuturor călătorilor să folosească aplicația CT BUS pentru a vedea timpii reali și pentru planificarea călătoriilor.
Reamintim că, pe 01.01.2023, autobuzele circulă în intervalul 12:00 – 23:00, iar tonetele de vânzare a biletelor și abonamentelor sunt închise.
Luni, 02 ianuarie 2023 sunt disponibile în program 07:00 - 19:00 tonetele: Tomis III, Magazinul Tomis, Eliberării, Piața CET, Poarta 6, Gară 40/43.marți, 27 decembrie 2022


20Dec 2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător:
- pe 26 decembrie 2022 și 02 ianuarie 2023 autobuzele circulă în intervalul orar 05:45 – 23:00 (program de weekend);
- pe 31 decembrie 2022 – autobuzele circulă în intervalul orar 05:45 – 21.00;
- pe 1 ianuarie 2023 – autobuzele circulă în intervalul orar 12:00 – 23:00;
- în perioada 23.12.2022 – 08.01.2023 se suspendă liniile de transport școlar (pe perioada vacanței).

De asemenea, în perioada 24 – 26.12.2022 și pe 02 ianuarie 2023 programul tonetelor pentru vânzarea de bilete și abonamente este următorul:
 - sâmbătă - 24 decembrie 2022: 07:00 - 19:00 – Tomis III, Magazinul Tomis, Eliberării, Piața CET, Poarta 6, Gară 40/43;
 - duminică - 25 decembrie 2022: ÎNCHIS;
 - luni - 26 decembrie 2022: 07:00 - 19:00 – Tomis III, Magazinul Tomis, Eliberării, Piața CET, Poarta 6, Gară 40/43;
 - duminică - 01 ianuarie 2023: ÎNCHIS;
 - luni, 02 ianuarie 2023: 07:00 - 19:00 – Tomis III, Magazinul Tomis, Eliberării, Piața CET, Poarta 6, Gară 40/43.marți, 20 decembrie 2022


16Dec.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că astăzi, 16.12.2022, începând cu ora 15:00, autobuzele liniei 51B circulă doar până la Cap linie 51 Halta Traian.
Devierea are loc din cauza lucrărilor S.C. RAJA S.A. de remediere a unei avarii de pe str. Nicolae Filimon, tronsonul cuprins între str. Interioară 2 și str. Interioară 3.
Vă mulțumim pentru înțelegere!vineri, 16 decembrie 2022


15Dec.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că astăzi, 15.12.2022, autobuzele liniilor 101 și 48 circulă deviat, pe sensul dinspre Poarta 2: str. Mihai Viteazul – str. Constantin Brătescu (Piața Griviței) – str. I. Gh. Duca.
Devierea survine din cauza lucrării de remediere a unei avarii S.C. RAJA S.A, la intersecția str. Mihai Viteazul cu str. Sarmisegetuza.
Vă mulțumim pentru înțelegere!joi, 15 decembrie 2022


05Dec.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

anunță publicul călător că de mâine, 06.12.2022, se prelungește traseul liniei 42. Autobuzele vor opri în stația Poarta 1 (ambele sensuri) și vor merge până în Portul Tomis. Modificarea survine în vederea accesibilizării zonei peninsulare.
CT BUS, călătorie plăcută de fiecare dată!luni, 05 decembrie 2022


05Dec.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că astăzi, 05.12.2022, autobuzele liniei 101 și 101M circulă pe traseu deviat, pe sensul spre Poarta 1: str. Mangaliei – str. T. Burada – bd. Ferdinand. Mijloacele de transport în comun nu mai ajung în stația "Gară CFR”, ci în stația "Parc Gară”.
Devierea survine ca urmare a lucrărilor S.C. RAJA S.A. pentru remedierea unei avarii.
Vă mulțumim pentru înțelegere!luni, 05 decembrie 2022


28Nov.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, în perioada 30.11. – 02.12.2022, autobuzele deservesc toate traseele în program de weekend – 05:45 – 23:00.
Totodată, pe 01.12.2022, în intervalul orar 08:00 – 13:00, autobuzele liniilor ce tranzitează intersecția bd. Ferdinand cu bd. Tomis și str. Termele Romane cu str. Traian (42, 44, 48, 51, 101, 51B, 5-40, 2-43, 43C și 43M) vor înregistra întârzieri, ca urmare a organizării paradei de Ziua Națională.
Programul tonetelor pentru zilele de 30.11.2022 și 01.12.2022 este următorul:
- 07:00 - 19:00: Baba Novac, Brotăcei, Bulevard, Cireșica, Delfinariu, Eliberării, Gară 40-43, Gară 101, Magazinul Tomis, Piața CET, Poarta 6, Primăverii, Spital, Tomis 3, Vamă, km 4-5;
- 09:00-17:00: Dacia, Poarta 1.
Vă mulțumim pentru înțelegere!luni, 28 noiembrie 2022


Pagina 2 din 71« Știri mai noi1234 ... 71Știri mai vechi »