Știri - Angajări, cariere

Pagina 2 din 9« Știri mai noi1234 ... 9Știri mai vechi »
16dec.2019

Angajări - Conducător auto

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Conducator auto transport rutier de persoane cod C.O.R.: 833101

a) Numărul posturilor scoase la concurs: 10
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Direcția Exploatare – Coloane Auto

b) Nivelul studiilor și vechimea in specialitate studiile necesasre ocupării postului
Studii : medii, profesionale

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru participarea la concurs:
• curriculum vitae (CV) sau cerere de angajare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice
• carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă
• cazierul auto în original
• adeverință medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 2 luni arterior derulării concursului de către medicul de familie
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul
comisiei de concurs:
Nume și prenume: NEGOI ION
Telefon: 0241/618581, interior 418.

d) Candidatul ideal(condiții generale/specifice de ocupare a postului)
• permis de conducere categoria D;
• atestat profesional pentru transport persoane;
• experiența în transport persoane și marfă constituie un avantaj

e) Condițiile necesare ocupării postului:
▪ să aveți cetățenia română și domiciliul în România;
▪ să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
▪ să aveți vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ să aveți capacitate deplină de exercițiu;
▪ să aveți stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
▪ să îndepliniți condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor postului;
▪ să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanitații, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intentie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția sitiației în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
1. Proba practică – 10.01.2020 – începând cu ora 9:30 – Garaj CT BUS S.A
2. Proba scrisă – 10.01.2020 – începând cu ora 11:00 – Școala de șoferi ,,Leader Auto'' – Incinta CT BUS S.A.
3. Interviu – 10.01.2020 – ora 12:30 – sediul CT BUS S.A.

Președinte comisie,
Chelu Florea

luni, 16 decembrie 2019


09dec.2019

Angajări - Șef Serviciu Financiar-Contabilitate

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Șef Serviciu Financiar-Contabilitate, cod C.O.R.: 121124

a) Numărul si nivelul postului scos la concurs: 1 post
Structura în cadrul căreia se află acest post: Direcția Economică – Serviciul Financiar Contabilitate

b) Nivelul studiilor si vechimea in specialitatea studiilor: Superioare economice, minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• curriculum vitae (CV);
• copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie (numai dacă nu aveţi calitatea de salariat al CT BUS);
• cazierul judiciar in original
• adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A. – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Dumitru Ligia
Telefon: 0241/618581, interior 418

d) Candidatul ideal:
a) Conditiile specifice:
• Studii superioare cu diplomă de licenţă-profil economic;
• Capacitate de organizare, planificare si de a lucra sub presiune;
• Comunica intr-o maniera clara, concisa si convingatoare atat verbal cat si in scris;
• Cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Internet Explorer).

e) Conditiile generale necesare ocupării postului:
• să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
• să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
• să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• să aveti capacitate deplină de exercitiu;
• să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• să îndepliniţi condiţiile de studii şi de vechime, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.06.01.202010:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.08.01.202010:00

g) Bibliografia:
• Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea 227/2015 privind codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia;
• Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
• Ordonanta nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritara;
• Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale;
• Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, publicată în M.O. nr. 597/12.08.2002, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
• OUG 193/2002 - Ordonanță privind introducerea sistemelor moderne de plată;
• Legea 333/2003 - Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
• Legea 70/2015 - Legea pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de incasări și plăți în numerar;
• OMFP 1802/2014 - pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate
• Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa;
• O.M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile;
• Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicata;
• Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
• Norme Metodologice din 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
• O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice;
• Legea nr. 92/2007 Legea serviciilor de transport public local;

h) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concursData limita 20.12.2019 ora 12:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit.f)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă06.01.2020
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru interviu08.01.2020
5Termenul in care se pot depune contestaţiile07.01.2020
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor și rezultatele finale ale concursului08.01.2020

Presedinte comisie,
Soceanu Mariana

luni, 09 decembrie 2019


09dec.2019

Angajări - Auditor intern

ANUNT
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Auditor intern cod C.O.R.: 241306

a) Numărul si nivelul postului scos la concurs: 1
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS SA -Compartiment Audit Public Intern

b) Nivelul studiilor si vechimea in specialitatea studiilor: Superioare, diplomă de licență, minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• curriculum vitae (CV);
• copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de regie;
• carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie (numai dacă nu aveţi calitatea de salariat al CT BUS S.A.);
• cazierul judiciar in original
• adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A. – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Dumitru Ligia
Telefon: 0241/618581, interior 418

d) Candidatul ideal:
a) Conditiile specifice:
• Studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul economic, drept şi tehnologia informaţiei
• Experientă anterioară în audit intern;
• Management organizațional, control intern şi guvernantă;
• Capacitate de organizare, planificare si de a lucra sub presiune;
• Gandire analitică critică si obiectivă, atenție distributivă și la detalii, analiză şi sinteză, simţ tehnic;
• Comunica într-o manieră clară, concisă și convingatoare atat verbal cât și în scris, bun mediator;
• Cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Internet Explorer, gestiune baze de date, alte);

e) Conditiile generale necesare ocupării postului:
• să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
• să cunoașteți limba română, scris și vorbit
• să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• să aveti capacitate deplină de exercitiu;
• să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• să îndepliniţi condiţiile de studii şi de vechime, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
• să declare respectarea prevederilor art. 22 din Legea 672/2002 referitoare la incompatibilitățile auditorilor publici interni

f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.06.01.202013:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.08.01.202013:00

Bibliografia:
• Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
• Codul privind conduita etică a auditorului intern, aprobat prin OMFP nr. 252/2004;
• H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
• Legea nr. 82/24.12.1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea 227/2015 privind codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia;”
• Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
• Ordonanta nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritara;
• Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale;
• Legea nr. 500/11.07.2002 a finanţelor publice, publicată în M.O. nr. 597/12.08.2002, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 Legea serviciilor de transport public local;
• Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.M.F.P. nr. 923/2014 privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, actualizata;
• O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice;
• Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

g) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concursData limita 20.12.2019 ora 12:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit.f)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă06.01.2020
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru interviu08.01.2020
5Data la care se pot depune contestaţiile07.01.2020
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor și rezultatele finale ale concursului08.01.2020

Presedinte comisie,
Soceanu Mariana

luni, 09 decembrie 2019


05dec.2019

Angajări - Conducător Auto

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Conducator auto transport rutier de persoane cod C.O.R.: 833101


a) Numărul posturilor scoase la concurs: 16
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Direcția Exploatare – Coloane Auto

b) Nivelul studiilor și vechimea in specialitate studiile necesasre ocupării postului
Studii : medii, profesionale

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru participarea la concurs:
• curriculum vitae (CV) sau cerere de angajare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice
• carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă
• cazierul auto în original
• adeverință medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 2 luni arterior derulării concursului de către medicul de familie
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: NEGOI ION
Telefon: 0241/618581, interior 418.

d) Candidatul ideal(condiții generale/specifice de ocupare a postului)
• permis de conducere categoria D;
• atestat profesional pentru transport persoane;
• experiența în transport persoane și marfă constituie un avantaj

e) Condițiile necesare ocupării postului:
▪ să aveți cetățenia română și domiciliul în România;
▪ să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
▪ să aveți vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ să aveți capacitate deplină de exercițiu;
▪ să aveți stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
▪ să îndepliniți condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor postului;
▪ să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanitații, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intentie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția sitiației în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
1. Proba practică – 20.12.2019 – începând cu ora 9:30 – Garaj CT BUS S.A
2. Proba scrisă – 20.12.2019 – începând cu ora 11:00 – Școala de șoferi ,,Leader Auto'' – Incinta CT BUS S.A.
3. Interviu – 20.12.2019 – ora 12:30 – sediul CT BUS S.A.
Președinte comisie,
Chelu Florea

joi, 05 decembrie 2019


30iul.2019

Angajări - CASIER BILETE SI ABONAMENTE

ANUNT
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
CASIER BILETE SI ABONAMENTE cod C.O.R.: 962302
Perioada determinata 12 luni

a) Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post - Functie de executie
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: R.A.T.C. – Compartiment gestiune bilete si abonamente - Chioscurile de distributie abonamente si bilete

b) Nivelul studiilor si vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
Studii: Minim 10 clase
Experienta in functia respectiva/similara: 1 an

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al regiei sau curriculum vitae (CV).
• copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de regie;
• carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie (numai dacă nu aveţi calitatea de salariat al R.A.T.C. Constanţa);
• cazierul judiciar in original
• adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul R.A.T.C. – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Fizula Cadrie
Telefon: 0241 618581/ int. 438

d) Candidatul ideal (conditiile specifice de ocupare a postului):
◦ Experienta minim 1 an intr-o functie similara
◦ Cunostinte medii de operare pe calculator
◦ Respectarea regimului garantiilor obligatorii si suplimentare prevazut de Legea 22/1969 (instituire ipoteca pe un imobil sau teren in favoarea RATC)
◦ Abilitati de comunicare si munca cu publicul, abilitati de lucru cu numere, capacitate de analiza si sinteza
◦ Seriozitate, corectitudine

e) Conditiile necesare ocupării postului:
• să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
• să cunoasteti limba română, scris si vorbit;
• să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• să aveti capacitate deplină de exercitiu;
• să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• să îndepliniţi condiţiile de studii şi de vechime, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul RATC Constanta20.08.201909:00
2InterviulSediul RATC Constanta21.08.201909:00

g) Bibliografia: Legea 22/1969 modificata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor si constituirea de garantii

h) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concursData limită: 12.08.2019;
Ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit.f)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă20.08.2019
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru interviu21.08.2019
5Termenul în care se pot depune contestaţiile23.08.2019, ora 14:00
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor și reezultatele finale ale concursului28.08.2019

Presedinte comisie,
Deacu Ioana Roxana

marți, 30 iulie 2019


05iul.2019

Angajări - CASIER BILETE SI ABONAMENTE

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
CASIER BILETE SI ABONAMENTE cod C.O.R.: 962302
Perioada determinata 12 luni

a) Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post - Functie de executie
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: R.A.T.C. – Compartiment gestiune bilete si abonamente - Chioscurile de distributie abonamente si bilete

b) Nivelul studiilor si vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
Studii: Minim 10 clase
Experienta in functia respectiva/similara: 1 an

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al regiei sau curriculum vitae (CV).
• copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de regie;
• carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie (numai dacă nu aveţi calitatea de salariat al R.A.T.C. Constanţa);
• cazierul judiciar in original
• adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul R.A.T.C. – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Fizula Cadrie
Telefon: 0241 618581/ int. 438

d) Candidatul ideal (conditiile specifice de ocupare a postului):
Experienta minim 1 an intr-o functie similara
◦ Cunostinte medii de operare pe calculator
◦ Respectarea regimului garantiilor obligatorii si suplimentare prevazut de Legea 22/1969 (instituire ipoteca pe un imobil sau teren in favoarea RATC)
◦ Abilitati de comunicare si munca cu publicul, abilitati de lucru cu numere, capacitate de analiza si sinteza
◦ Seriozitate, corectitudine

e) Conditiile necesare ocupării postului:
• să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
• să cunoasteti limba română, scris si vorbit;
• să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• să aveti capacitate deplină de exercitiu;
• să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• să îndepliniţi condiţiile de studii şi de vechime, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul RATC Constanta26.07.201909:00
2InterviulSediul RATC Constanta30.07.201909:00

g) Bibliografia: Legea 22/1969 modificata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor si constituirea de garantii

h) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concursData limită: 12.07.2019;
Ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit.f)
3Termenul la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă26.07.2019
4Termenul la care se afişează rezultatele pentru interviu30.07.2019
5Termenul în care se pot depune contestaţiile29.07.2019, ora 14:00
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor și reezultatele finale ale concursului30.07.2019

Președinte comisie,
Deacu Ioana Roxana

vineri, 05 iulie 2019


Pagina 2 din 9« Știri mai noi1234 ... 9Știri mai vechi »