Știri - Angajări, cariere

Pagina 1 din 11123 ... 11Știri mai vechi »
15ian.2020

Angajări - Conducător auto

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de
Conducator auto transport rutier de persoane cod C.O.R.: 833101

a) Numărul posturilor scoase la concurs: 9
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Direcția Exploatare – Coloane Auto

b) Nivelul studiilor și vechimea in specialitate studiile necesare ocupării postului:
Studii : medii, scoala profesionala
Experienta in functia respectiva: -

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru participarea la concurs:
• curriculum vitae (CV) si cerere de angajare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de companie;
• carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă
• cazierul auto în original
• cazierul judiciar în original
• adeverință medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 2 luni arterior derulării concursului de către medicul de familie
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: DUMITRU LIGIA
Telefon: 0241/618581, interior resurse umane.

d) Candidatul ideal (condiții generale/specifice de ocupare a postului)
• permis de conducere categoria D;
• atestat profesional pentru transport persoane;
• experiența în transport persoane și marfă constituie un avantaj

e) Condițiile necesare ocupării postului:
▪ să aveți cetățenia română și domiciliul în România;
▪ să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
▪ să aveți vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ să aveți capacitate deplină de exercițiu;
▪ să aveți stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
▪ să îndepliniți condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor postului;
▪ să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanitații, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intentie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția sitiației în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Data limita pentru depunerea dosarelor: 21.01.2021, ora 15:00..
1. Proba practică – 27.01.2021 – începând cu ora 8:30 – Garaj CT BUS S.A
2. Proba scrisă – 27.01.2021 – începând cu ora 11:00 – Școala de șoferi ,,Leader Auto'' – Incinta CT BUS S.A.
3. Interviu – 28.01.2021– ora 09:00 – sediul CT BUS S.A.

Serviciul Resurse Umane-Arhiva

vineri, 15 ianuarie 2021


21dec.2020

Angajări - Casier bilete și abonamente

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Casier bilete și abonamente cod C.O.R.: 962302

a) Numărul si nivelul postului scos la concurs: 1 post
Structura în cadrul căreia se află acest post: Compartiment gestiune bilete și abonamente - Chioșcurile de distribuție abonamente și bilete
b) Nivelul studiilor și vechimea în specialitatea studiilor:
Studii: Minim 10 clase
Experienta in functia respectiva/similară: -
c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• curriculum vitae (CV);
• copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie (numai dacă nu aveţi calitatea de salariat al CT BUS);
• cazierul judiciar in original
• adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A. – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Tasică Laura
Telefon: 0241/618581, interior 401
d) Candidatul ideal:
a) Conditiile specifice:
◦ Cunoștințe medii de operare pe calculator
◦ Respectarea regimului garanțiilor obligatorii și suplimentare prevăzute de Legea 22/1969 (instituire ipotecă pe un imobil sau teren in favoarea CT BUS S.A.)
◦ Abilități de comunicare și muncă cu publicul, abilități de lucru cu numere, capacitate de analiză și sinteză
◦ Seriozitate, corectitudine
◦ Experiența minim 1 an intr-o funcție similară constituie avantaj
e) Condițiile generale necesare ocupării postului:
• să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
• să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
• să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• să aveti capacitate deplină de exercitiu;
• să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• să îndepliniţi condiţiile de studii şi de vechime, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.13.01.20219:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.15.01.20219:00

g) Bibliografia:
Legea 22/1969 modificată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor și constituirea de garanții.

h) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concursData limita 5.01.2021
ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit. f)
3Data la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă13.01.2021
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu15.01.2021
5Termenul in care se pot depune contestaţiile14.01.2021
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor și rezultatele finale ale concursului15.01.2021


Serviciul Resurse Umane-Arhiva

luni, 21 decembrie 2020


10nov.2020

Angajări - Conducator auto

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de
Conducator auto transport rutier de persoane cod C.O.R.: 833101

a) Numărul posturilor scoase la concurs: 8
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Direcția Exploatare – Coloane Auto

b) Nivelul studiilor și vechimea in specialitate studiile necesare ocupării postului:
Studii : medii, scoala profesionala
Experienta in functia respectiva: -

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru participarea la concurs:
• curriculum vitae (CV) si cerere de angajare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de companie;
• carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă
• cazierul auto în original
• cazierul judiciar în original
• adeverință medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 2 luni arterior derulării concursului de către medicul de familie
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: STANIMIR LILIANA MONICA
Telefon: 0241/618581, interior 401.

d) Candidatul ideal (condiții generale/specifice de ocupare a postului)
• permis de conducere categoria D;
• atestat profesional pentru transport persoane;
• experiența în transport persoane și marfă constituie un avantaj

e) Condițiile necesare ocupării postului:
▪ să aveți cetățenia română și domiciliul în România;
▪ să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
▪ să aveți vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ să aveți capacitate deplină de exercițiu;
▪ să aveți stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
▪ să îndepliniți condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor postului;
▪ să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanitații, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intentie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția sitiației în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Data limita pentru depunerea dosarelor: 16.11.2020, ora 15:00.
1. Proba practică – 19.11.2020 – începând cu ora 8:30 – Garaj CT BUS S.A
2. Proba scrisă – 19.11.2020 – începând cu ora 11:00 – Școala de șoferi ,,Leader Auto'' – Incinta CT BUS S.A.
3. Interviu – 20.11.2020– ora 09:00 – sediul CT BUS S.A.

Serviciul Resurse Umane-Arhiva

marți, 10 noiembrie 2020


05oct.2020

Angajări - Conducator auto

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de
Conducator auto transport rutier de persoane cod C.O.R.: 833101

a) Numărul posturilor scoase la concurs: 7
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Direcția Exploatare – Coloane Auto

b) Nivelul studiilor și vechimea in specialitate studiile necesare ocupării postului:
Studii : medii, scoala profesionala
Experienta in functia respectiva: -

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru participarea la concurs:
• curriculum vitae (CV) si cerere de angajare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de companie;
• carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă
• cazierul auto în original
• cazierul judiciar în original
• adeverință medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 2 luni arterior derulării concursului de către medicul de familie
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: DUMITRU LIGIA
Telefon: 0241/618581, interior 401.

d) Candidatul ideal (condiții generale/specifice de ocupare a postului)
• permis de conducere categoria D;
• atestat profesional pentru transport persoane;
• experiența în transport persoane și marfă constituie un avantaj


e) Condițiile necesare ocupării postului:
▪ să aveți cetățenia română și domiciliul în România;
▪ să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
▪ să aveți vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ să aveți capacitate deplină de exercițiu;
▪ să aveți stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
▪ să îndepliniți condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor postului;
▪ să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanitații, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intentie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția sitiației în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Data limita pentru depunerea dosarelor: 08.10.2020, ora 15:00.
1. Proba practică – 12.10.2020 – începând cu ora 8:30 – Garaj CT BUS S.A
2. Proba scrisă – 12.10.2020 – începând cu ora 11:00 – Școala de șoferi ,,Leader Auto'' – Incinta CT BUS S.A.
3. Interviu – 13.10.2020– ora 09:00 – sediul CT BUS S.A.


Serviciul Resurse Umane-Arhiva

luni, 05 octombrie 2020


08sept.2020

Angajări - Electronist

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Electronist cod C.O.R.: 742207

a) Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 3 - posturi de execuție
Structurile in cadrul carora se afla acest post: Atelier electric

b) Nivelul studiilor si experiența necesară ocupării postului:
Studii: Medii, liceu sau școală profesională in domeniu sau curs de calificare
Experiență în funcția respectivă/similară: -

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• curriculum vitae (CV);
• copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice
• carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă, in meserie si/sau in specialitatea studiilor
• cazierul judiciar in original
• adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Stanimir Monica Liliana
Telefon: 0241/618581, interior 401

d) Candidatul ideal:
Conditiile specifice:
• cunostinte temeinice in domeniul electronic
• cunostinte dе utilizare a calculatorului
• experienta in electronica aplicata;
• experienta in interpretarea schemelor electrice
• responsabilitate, mod riguros de organizare a propriei activităţi
• indemanare, pasiune pentru tehnica, precizie si atentie la detalii
• rabdare, atitudine pozitiva in colectiv
• experienţă în domeniu constituie un avantaj
• disponibilitate de a lucra în schimburi

e) Conditiile necesare ocupării postului:
• să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
• să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
• să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• să aveti capacitate deplină de exercitiu;
• să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• să îndepliniţi condiţiile de studii şi de experienta, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.28.09.202010:00
2Proba practicăSediul CT BUS S.A.30.09.202009:00
3InterviulSediul CT BUS S.A.02.10.202009:00

Bibliografia:
1. Manualul muncitorului electronist – I. Ristea
2. Circuite electrice –  M. Savescu.
3. Marimi electronice – Editura Nicolau.
4. Indreptar pentru electronisti vol.I – III – C. Gazdaru, M. Constantinescu..

g) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs22.09.2020
2Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit. f)
3Data la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă28.09.2020
4Termenul în care se pot depune contestaţiile29.09.2020
5Data la care se afişează rezultatele pentru proba practică30.09.2020
6Termenul în care se pot depune contestaţiile01.10.2020
7Data la care se afişează rezultatele pentru interviu02.10.2020
8Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor si rezultatele finale ale ale concursului02.10.2020


Serviciul Resurse Umane-Arhiva

marți, 08 septembrie 2020


08sept.2020

Angajări - Conducător auto

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Conducator auto transport rutier de persoane cod C.O.R.: 962302

a) Numărul posturilor scoase la concurs: 10
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Direcția Exploatare – Coloane Auto

b) Nivelul studiilor și vechimea in specialitate studiile necesare ocupării postului:
Studii : medii, scoala profesionala
Experienta in functia respectiva: -

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru participarea la concurs:
• curriculum vitae (CV) si cerere de angajare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de companie;
• carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă
• cazierul auto în original
• cazierul judiciar în original
• adeverință medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 2 luni arterior derulării concursului de către medicul de familie
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: DUMITRU LIGIA
Telefon: 0241/618581, interior 401.

d) Candidatul ideal (condiții generale/specifice de ocupare a postului)
• permis de conducere categoria D;
• atestat profesional pentru transport persoane;
• experiența în transport persoane și marfă constituie un avantaj

e) Condițiile necesare ocupării postului:
▪ să aveți cetățenia română și domiciliul în România;
▪ să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
▪ să aveți vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ să aveți capacitate deplină de exercițiu;
▪ să aveți stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
▪ să îndepliniți condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor postului;
▪ să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanitații, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intentie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția sitiației în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Data limita pentru depunerea dosarelor: 23.09.2020, ora 15:00.
1. Proba practică – 29.09.2020 – începând cu ora 8:30 – Garaj CT BUS S.A
2. Proba scrisă – 29.09.2020 – începând cu ora 12:00 – Școala de șoferi ,,Leader Auto'' – Incinta CT BUS S.A.
3. Interviu – 30.09.2020 – ora 09:30 – sediul CT BUS S.A.

Serviciul Resurse Umane-Arhiva

marți, 08 septembrie 2020


Pagina 1 din 11123 ... 11Știri mai vechi »