Știri

Pagina 1 din 50123 ... 50Știri mai vechi »
12Iun.2021

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

MARATON DE VACCINARE ÎN AUTOBUZUL ETAJAT


Ești constănțean sau iubitor al mării și te afli în Constanța chiar azi, când celebrăm Noaptea Europeană a Muzeelor? Nu ai reușit încă să te vaccinezi împotriva coronavirusului?

Te așteptăm, până la ora 23:00, să faci o oprire și în Piața Ovidiu, în fața Muzeului de Istorie Națională și Arheologie unde, în autobuzul supraetajat, se derulează „Maratonul de vaccinare anti Covid 19“.

Persoanele care doresc să se vaccineze se pot prezenta, indiferent de localitatea de domiciliu, fără programare, prezentând documente de identitate valabile (carte de identitate/pașaport). Imunizarea se va face cu vaccinurile Pfizer și Johnson.
Evenimentul este organizat de Primăria Constanța, prin Direcția Generală de Asistență Socială, împreună cu Direcția de Sănătate Publică Constanța, cu sprijinul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii și al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța.
sâmbătă, 12 iunie 2021


11Iun.2021

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

MARATON DE VACCINARE ÎN AUTOBUZUL ETAJAT


Ești constănțean sau iubitor al mării și te-ai hotărât să vizitezi orașul nostru în acest weekend în care celebrăm Noaptea Europeană a Muzeelor? Nu ai reușit încă să te vaccinezi împotriva coronavirusului?

Te așteptăm, sâmbătă, 12.06.2021, să faci o oprire și în Piața Ovidiu, în fața Muzeului de Istorie Națională și Arheologie unde, în autobuzul supraetajat, se derulează „Maratonul de vaccinare anti Covid 19“.

Startul maratonului organizat de Primăria Municipiului Constanța are loc la ora 16:00, iar vaccinarea va continua până la ora 23:00.

Persoanele care doresc să se vaccineze se pot prezenta, indiferent de localitatea de domiciliu, fără programare, prezentând documente de identitate valabile (carte de identitate/pașaport). Imunizarea se va face cu vaccinurile Pfizer și Johnson.
Evenimentul este organizat de Primăria Constanța, prin Direcția Generală de Asistență Socială, împreună cu Direcția de Sănătate Publică Constanța, cu sprijinul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii și al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța.

vineri, 11 iunie 2021


08Iun.2021

Angajări - Electronist

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de electronist cod C.O.R.: 742207

a) Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de execuție
Structura în cadrul cărora se află acest post: Atelier electric

b) Nivelul studiilor:
Studii: Medii, liceu cu profil electronică, electrotehnică, sisteme electrice sau automatizări.
Experiență în funcția respectivă / similară: -
c) Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs:
• curriculum vitae (CV);
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea candidatului, potrivit legii;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice;
• carnetul de muncă și / sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și / sau în specialitatea studiilor;
• cazierul judiciar în original;
• adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie.
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A.- Serviciul Resurse Umane Arhivă
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Stanimir Monica Liliana;
Telefon: 0241/618581, interior 401
d) Candidatul ideal

e) Conditiile specifice:
• cunoștinte temeinice în domeniul electronic;
• cunoștinte dе utilizare a calculatorului;
• experiență în electronica aplicată;
• experiență în interpretarea schemelor electrice;
• responsabilitate, mod riguros de organizare a propriei activităţi;
• îndemanare, pasiune pentru tehnică, precizie și atenție la detalii;
• răbdare, atitudine pozitivă în colectiv;
• experienţa în domeniu constituie un avantaj;
• disponibilitate de a lucra în schimburi.

e) Conditiile necesare ocupării postului:
• cetățenie română și domiciliul în România;
• cunoașterea limbii română, scris și vorbit;
• cel puțin vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• capacitate deplină de exercițiu;
• o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplinirea condiţiilor de studii şi de experiență, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• candidatul trebuie să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorităților, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, ce l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt. Tipul probei Locul desfăsurării Data Ora începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS08.07.202110:00
2Proba practicăSediul CT BUS12.07.202110:00
3InterviulSediul CT BUS13.07.202110:00

g) Bibliografia/Tematica:
• Manualul muncitorului electronist – I. Ristea;
• Circuite electrice –  M. Savescu;
• Mărimi electronice – Editura Nicolau;
• Îndreptar pentru electroniști vol.I – III – C. Gazdaru, M. Constantinescu.

h) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Tipul probei Termene
Depunerea dosarelor de concurs02.07.2021
Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit. f)
Termenul în care se afișează rezultatele pentru proba scrisă08.07.2021
Termenul în care se pot depune contestaţiile09.07.2021
Data la care se afişează rezultatele pentru proba practică12.07.2021
Data la care se afişează rezultatele pentru interviu13.07.2021
Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor si rezultatele finale ale concursului13.07.2021

Serviciul Resurse Umane Arhiva

marți, 08 iunie 2021


04Iun.2021

Angajări - Auditor public intern

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de auditor public intern cod C.O.R.: 241306

a) Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de execuție
Structura în cadrul cărora se află acest post: Compartiment audit public intern - CT BUS

Nivelul studiilor:
Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice, juridic, tehnologiei informației.

b) Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minim 5 ani;
Experienta în exercitarea funcției de auditor public: minim 2 ani;
c) Cerințe specifice:
Candidatul trebuie să depună la dosarul de concurs avizul favorabil al structurii de audit constituită la nivelul organului ierarhic superior (Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei municipiului Constanța)
Pentru obținerea avizului candidatul va depune la sediul CAPI CT BUS SA un dosar care va cuprinde următoarele documente:
• curriculum vitae;
• declarație privind respectarea prevederilor art.22 din Legea 672/2002, referitoare la incompatibilitățile auditorilor publici interni;
• o lucrare în domeniul auditului public intern;
• 2 scrisori de recomandare de la persoane cu experiență în domeniul auditului public intern;
d) Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs:
• curriculum vitae (CV);
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea candidatului, potrivit legii;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate (avizul necesar numirii în funcția de auditor);
• carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie (numai dacă solicitantul nu este deja angajat al CT BUS S.A.);
• cazierul judiciar în original;
• adeverință medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A.- Serviciul Resurse Umane Arhivă
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Tăsică Laura;
Telefon: 0241/618581, interior Birou Resurse Umane.
e) Candidatul ideal (conditii generale/specifice de ocupare a postului):
Conditiile specifice:
• Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniul economic, drept sau tehnologia informaţiei;
• Experientă anterioară în audit intern;
• Management organizațional, control intern şi guvernanță;
• Capacitate de organizare și planificare;
• Gandire analitică critică si obiectivă, atenție distributivă și la detalii, analiză şi sinteză, simţ tehnic;
• Abilitate de comunicare clară, concisă și convingatoare atât verbal cât și în scris;
• Abilități de mediere;
• Cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului (pachet Office, etc.);

f) Conditiile necesare ocupării postului:
• cetățenie română și domiciliul în România;
• cunoașterea limbii română, scris și vorbit;
• vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• capacitate deplină de exercițiu;
• o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de o unitate sanitară abilitată;
• îndeplinirea condițiilor de studii și de vechime, potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• candidatul trebuie să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorităților, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, ce l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

g) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt. Tipul probei Locul desfăsurării Data Ora începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS07.07.202110:00
2InterviulSediul CT BUS09.07.202110:00

h) Bibliografia/Tematica:
• Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
• Codul privind conduita etică a auditorului intern, aprobat prin OMFP nr. 252/2004;
• Legea nr. 82/24.12.1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea 227/2015 privind codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 500/11.07.2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale;
• Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.M.F.P. nr. 923/2014 privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul nr. 555/2021 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionalepentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
• Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice;
•Hotărârea nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020 a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
• Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârea nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
• Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
• Legea societăților nr. 31/1990;
• Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
• Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 Legea serviciilor de transport public local;

i) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Tipul probei Termene
Depunerea dosarelor de concursData limită: 01.07.2021 Ora:15:00
Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit. g)
Termenul în care se afișează rezultatele pentru proba scrisă07.07.2021
Termenul în care se afișează rezultatele pentru interviu09.07.2021
Termenul în care se pot depune contestaţiile08.07.2021
Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor si rezultatele finale ale ale concursului09.07.2021

Serviciul Resurse Umane Arhiva

vineri, 04 iunie 2021


04iun.2021

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Campania „Schimbă PET-ul cu biletul" continuă și astăzi, la Constanța și va continua pe tot parcursul lunii iunie.

Cei care vor să contribuie la îmbunătățirea calității aerului din municipiul Constanța renunțând la folosirea autovehiculelor personale trebuie să știe că în schimbul a 5 deșeuri (PET-uri sau doze de aluminiu) vor primi un bilet de autobuz, cu două călătorii, valabil pe orice linie de transport.

Campania se va desfășura în fiecare vineri a lunii iunie la punctele de colectare sub formă de animale marine gigant din următoarele stații CT BUS: Far, Gară CFR, Poarta 2 Port – Tribunal, Cap de linie Tomis Nord (Cireșica) și City Park Mall.

Campania „Schimbă PET-ul cu biletul" este lansată de Asociația Act for Tomorrow și Primăria Constanța, cu sprijinul echipa Constanța - Capitala Tineretului din România 2021-2022, Kaufland Romania, Green Ambalaje și Ministerul Mediului - România.

Hai și tu și Schimbă PET-ul cu Biletul!vineri, 04 iunie 2021


02iun.2021

Angajări - Conducător auto

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de
Conducator auto transport rutier de persoane cod C.O.R.: 833101

a) Numărul posturilor scoase la concurs: 9
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Direcția Exploatare – Coloane Auto

b) Nivelul studiilor și vechimea in specialitate studiile necesare ocupării postului:
Studii : medii, scoala profesionala
Experienta in functia respectiva: -

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru participarea la concurs:
• curriculum vitae (CV) si cerere de angajare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de companie;
• carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă
• cazierul auto în original
• cazierul judiciar în original
• adeverință medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 2 luni arterior derulării concursului de către medicul de familie
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Stanimir Liliana Monica
Telefon: 0241/618581, interior resurse umane.

d) Candidatul ideal (condiții generale/specifice de ocupare a postului)
▪ permis de conducere categoria D;
▪ atestat profesional pentru transport persoane;
▪ experiența în transport persoane și marfă constituie un avantaj

e) Condițiile necesare ocupării postului:
▪ să aveți cetățenia română și domiciliul în România;
▪ să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
▪ să aveți vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ să aveți capacitate deplină de exercițiu;
▪ să aveți stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
▪ să îndepliniți condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor postului;
▪ să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanitații, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intentie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția sitiației în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăȘcoala de șoferi ,,Leader Auto'' – Incinta CT BUS S.A.23.06.202109:00
2Proba practicăSediul CT BUS - Garaj25.06.2021
și 29.06.2021
08:30
3InterviulSediul CT BUS S.A.30.06.202109:00

g) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs14.06.2021, ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit. f)
3Data la care se afişează rezultatele pentru proba scrisa23.06.2021
4Data la care se afişează rezultatele pentru proba practică29.06.2021
5Data la care se afişează rezultatele pentru interviu30.06.2021
6Termenul în care se pot depune contestaţiile24.06.2021
7Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor si rezultatele finale ale ale concursului30.06.2021


Serviciul Resurse Umane-Arhiva

miercuri, 02 iunie 2021


02iun.2021

Angajări - Șef Serviciu Exploatare și Dispecerat

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Șef Serviciu Exploatare și Dispecerat cod C.O.R.: 121901

a) Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de conducere
Structurile in cadrul carora se afla acest post: CT BUS SA – Direcția Exploatare

b) Nivelul studiilor si experienta necesara ocuparii postului:
Studii: superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul transporturilor, tehnic sau economic, minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor.
Experiența în funcția respectivă/similară: minim 5 ani în domeniul transporturilor

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• curriculum vitae (CV);
• copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie (numai dacă nu aveţi calitatea de salariat al CT BUS S.A.);
• cazierul judiciar in original
• adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A. – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Stanimir Liliana Monica
Telefon: 0241/618581, interior resurse umane

d) Candidatul ideal:
Condiții specifice:
• Atestat profesional de Manager transport persoane si bagaje constituie avantaj;
• Experința în domeniul transportului de persoane constituie avantaj;
• Management organizațional, control intern şi guvernanță;
• Capacitate de organizare și planificare;
• Gandire analitică critică si obiectivă, atenție distributivă și la detalii, analiză şi sinteză, simţ tehnic;
• Comunicare într-o manieră clară, concisă și convingatoare atat verbal cât și în scris, bun mediator;
• Cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului (Pachet Office, alte);
• Experiența în lucru cu aplicații AVL si SAP constituie avantaj;
• Competente lingvistice (engleza) cel putin nivel B1 constituie avantaj;
• Abilitati in elaborarea unui program de transport, grafic de circulatie pe linii, schimburi (ciclograma,diagrama).

e) Conditiile generale necesare ocupării postului:
• să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
• să cunoașteți limba română, scris și vorbit
• să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• să aveti capacitate deplină de exercitiu;
• să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• să îndepliniţi condiţiile de studii şi de vechime, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.24.06.202109:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.28.06.202109:00

Bibliografia. Tematica:
• Legea nr.92/2012 serviciilor de transport public local
• Ordinul comun al Ministerului Transporturilor si Ministerul Sanatatii nr. 1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii
• OMT 1548/2008 pentru modificarea OMTCT 42/2006 privind conditiile de pregatire profesionala initiala si continua a anumitor categorii de conducatori auto
• Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, actualizată
• HG nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare
• OG nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, cu modificările şi completările ulterioare
• Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
• Hotararea nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 actualizata
• RNTR 9 - autorizarea operatorilor economici ce desfăşoară activităţi de reparaţii, întreţinere, reglare, modificări constructive, reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz

g) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs16.06.2021, ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit. f)
3Data la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă24.06.2021
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu28.06.2021
5Data la care se pot depune contestaţiile25.06.2021
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor si rezultatele finale ale concursului28.06.2021


Serviciul Resurse Umane-Arhiva

miercuri, 02 iunie 2021


31mai.2021

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CUPA 1 IUNIE
Sâmbătă, 5 iunie, de la ora 11:00, cei mici sunt invitați să participe la crosul organizat pe stadionul din cadrul Complexului Sportiv „Gheorghe Hagi”.
De la ora 16:00, în Sala Hidrotehnică se dă startul competiției de minihandbal la care vor evolua elevii de la Clubul Sportiv Școlar Nr. 1 Constanța.
De la ora 11:00, Piațeta Perla din Mamaia devine kilometrul zero al distracției. Atmosfera competițională va fi întreținută de jocuri pe plajă din fața Radio Constanța, concursuri și întreceri de baschet în familie.
Elevii de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța, împreună cu studenții din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport vor susține un program de zumba, aerobic și dans sportiv.
Activitatea cercurilor artistice din cadrul Palatului Copiilor Constanța va fi pusă în scenă printr-un spectacol.
De asemenea, organizatorii au pregătit cele mai distractive competiții pentru părinți și copii: curse de alergat cu cărucioare pentru copii și cărucioare de cumpărături.
De la ora 17:00, la Baza Nautică din Parcul Tăbăcărie, copiii de toate vârstele sunt invitați să participe la un curs de caiac susținut de elevii de performanță de la L.P.S „Nicolae Rotaru” Constanța. Pentru fiecare activitate sportivă în parte vor fi oferite premii surpriză!
„Cupa 1 iunie” este organizată de Primăria Municipiului Constanța, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța și Facultatea de Educație Fizică și Sport, în parteneriat cu Inspectoratul Județean de Jandarmi Constanța, Direcția de Sănătate Publică Constanța, Palatul Copiilor Constanța, CSS1 Constanța, BC Athletic Constanța și cu sprijinul Auchan Vivo, Decathlon și Catena.luni, 31 mai 2021


31mai.2021

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Campania ,,SOARE FĂRĂ PETE”
Asociaţia OncoPacienţilor Phoenix organizează „Soare fără pete”, ediţia a V-a - o campanie de prevenire a cancerelor de piele susţinută de Novartis, Bristol Myers Squibb, ACM, MagnaPharma, ISP Focşani, Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” Bucureşti şi Primaria Municipiului Constanţa. În perioada 1-7 iunie, reprezentanţii asociaţiei vor distribui flyere turiştilor de pe litoral şi vor oferi peste 300 dermatoscopii gratuite, pe plaja Hotel Tomis din Mamaia.
„Soare fără pete” a fost iniţiată în 2016, pornind de la programul ,,Donează şi o viaţă salvează”, prin care a fost sprijinit un tânăr pacient cu melanom în stadiul IV, se arată într-un comunicat al asociaţiei.
Conform estimărilor, peste 3 milioane de cazuri de cancer de piele non-melanom sunt diagnosticate anual, la nivel global. Acestora li se adaugă alte 150.000 de cazuri de melanom, a căror incidenţă a crescut într-un procent 300%, în special la tineri.
Campania SOARE FĂRĂ PETEluni, 31 mai 2021


28mai.2021

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, de astăzi, 28.05.2021, stația Petru Vulcan situată pe str. Poporului nr. 12, deservită de linia 14, a fost mutată la nr. 6.
Vă mulțumim pentru înțelegere!vineri, 28 mai 2021


Pagina 1 din 50123 ... 50Știri mai vechi »