Știri

Pagina 1 din 117123 ... 117Știri mai vechi »
22Iun 2024

LINIILE 2-43, 43M, 43C și 42,

Din cauza unui accident grav din zona Dacia, autobuzele de pe liniile 2-43 ,43M, 43C și 42, în sensul spre Capitol, vor merge pe B-dul Lapusneanu până la str. Nicolae Iorga, unde vor face stanga si apoi dreapta pe b-dul Tomis.
Pe sensul spre Cireșica autobuzele de pe liniile 2-43. 42, 43M, 43C merg pe bd. Lăpușneanu până la City Mall si fac stanga pe Soveja, apoi dreapta la Tomis 3 pe bd. Tomis

sâmbătă, 22 iunie 2024


21Iun 2024

DE ASTĂZI, AUTOBUZELE LINIILOR 5-40, 14 ȘI N5-40 CIRCULĂ PÂNĂ LA SENSUL GIRATORIU DE LA AQUA MAGIC

Traseul liniilor 5-40, 14 și N5-40 se prelungește de astăzi până la sensul giratoriu de la Aqua Magic, în stațiunea Mamaia. Astfel, pe sensul de mers spre Campus, autobuzele vor opri și în stația din dreptul parcului acvatic după care vor întoarce la sensul giratoriu menționat.

vineri, 21 iunie 2024


20Iun 2024

TRASEUL AUTOBUZELOR ETAJATE, DEVIAT ÎN WEEKENDURILE 22-23 ȘI 29-30 IUNIE

În ultimele două weekenduri din luna iunie, bulevardul Tomis devine pietonal de la Capitol până în zona Miga. Din acest motiv traseul City Tour va fi deviat pe direcția Cap Linie Gară. Astfel autobuzele etajate vor circula pe bd. Mamaia – str. IG Duca – bd. Ferdinand până la Gară. Traseul City Tour spre Cap Linie Mamaia nu se modifică.

joi, 20 iunie 2024


20Iun 2024

Angajări - Specialist în domeniul calitatii cu atributii de Responsabil Sistem de Management Integrat

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Specialist în domeniul calitatii cu atributii de Responsabil Sistem de Management Integrat

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de execuție;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Specialist în domeniul calitatii cu atributii de Responsabil Sistem de Management Integrat

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A.– Compartiment Management Integrat;
Durata CIM și durata timpului de muncă: Nedeterminată/ 8 h
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
▪ indeplineste integral conditiile de studii și după caz, de vechime în munca, în meserie si/sau specialitatea studiilor sau alte condiții specifice postului, conform fisei de post.
c) Condițiile specifice:
• Studii: Superioare absolvite cu diploma de licenta
• Domeniul studiilor : Tehnic/Juridic;
• Alte condiții: Certificat pentru auditor intern calitate/mediu/ securitate și sănătate în munca
• Experienta: minim 3 ani în specialitatea postului;
• Cunoștințe de operare PC;
• Capacitate de planificare, organizare și control;
• Capacitate foarte buna de comunicare și relationare;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba ScrisaSediul CT BUS S.A.27.06.202412:00
2Proba interviuSediul CT BUS S.A.27.06.202413:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs25.06.2024
2Selecția dosarelor de concurs26.06.2024
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru selecția dosarelor26.06.2024
4Termenul în care se afiseaza rezultatele pentru interviu și proba scrisa27.06.2024
5Termenul în care se afişează rezultatul final28.06.2024

f) Bibliografie:
a) SR EN ISO 9001:2015, Sisteme de management al calităţii. Cerinţe
b) SR EN ISO 14001:2015, Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare
c) SR EN ISO 45001:2023, Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare
d) SR EN ISO 19011:2018, Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management
e) SR ISO/TR 10013:2021, Sisteme de management al calității. Recomandări pentru informații documentate
g) Beneficii:
• vouchere de vacanță, în condițiile legii;
• tichete de masă;
• spor de vechime;
• alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA;
• alte drepturi stabilite conform CCM (se vor comunica la angajare);

joi, 20 iunie 2024


20Iun 2024

PROGRAM DE WEEKEND ÎN A DOUA ZI DE RUSALII

Luni 24 iunie, în cea de-a doua zi de Rusalii, liniile CT BUS și tonetele de bilete și abonamente vor funcționa după programul de weekend.
Detalii cu orarul de funcționare din weekend găsiți pe site-ul www.ctbus.ro, secțiunea Trasee – Programul curselor CT BUS și secțiunea Tarife – Program tonete Iunie 2024.

joi, 20 iunie 2024


19Iun.2024

Angajări - Specialist în securitate și sănătate în munca

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Specialist în securitate și sănătate în munca

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de executie;;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Specialist în Securitate și Sănătate în Munca – Cod COR- 325727

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A.– Compartiment SSM - SU;
Durata CIM și durata timpului de muncă: Nedeterminată/ 8 h
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. ▪ Indeplineste integral conditiile de studii și după caz, de vechime în munca, în meserie si/sau specialitatea studiilor sau alte condiții specifice postului, conform fisei de post.
c) Condițiile specifice:
Studii: Superioare absolvite cu diploma de licenta;
Domeniul studiilor : Tehnic;
Alte condiții: Curs specialist SSM
Experienta: minim 3 ani în specialitatea postului;
Cunoștințe de operare/programare pe calculator: Microsoft Office;
Capacitate de planificare, organizare și control;
Capacitate foarte buna de comunicare și relationare;
d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1InterviuSediul CT BUS S.A.28.06.202412:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs25.06.2024
2Selecția dosarelor de concurs26.06.2024
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru selecția dosarelor26.06.2024
4Termenul în care se afiseaza rezultatele pentru interviu28.06.2024
5Termenul în care se afişează rezultatele finale28.06.2024

f) Bibliografia
• Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca cu modificarile si completarile ulterioare
• Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;
• HG 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea 319/2006
• Hotararea 355/2007 supravegherea lucratorilor cu modificarile si completarile ulterioare
• HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
g) Beneficii:
• vouchere de vacanță, în condițiile legii;
• tichete de masă;
• spor de vechime;
• alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA;
• alte drepturi stabilite conform CCM (se vor comunica la angajare);

miercuri, 19 iunie 2024


19Iun 2024

ORARUL LINIILOR 100C, 43C, 13, 14 ȘI 3, AFECTAT DE LUCRĂRILE DIN INTERSECȚIA TOMIS – A. VLAICU

Din cauza lucrărilor la rețeaua de alimentare cu apă a orașului din intersecția bulevardelor Aurel Vlaicu și Tomis, autobuzele de pe liniile 100C, 43C, 13, 14 și 3 pot avea întârzieri. Traficul va reveni la normal după finalizarea lucrărilor.

miercuri, 19 iunie 2024


14Iun 2024

Angajări - Inginer electric

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Inginer electric

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post execuție;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Inginer electric

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Serviciu Administrativ, Compartiment Management Energetic;
Durata CIM și durata timpului de muncă: Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
• Nivelul studiilor: studii superioare in domeniul: inginerie electrica, electronica, electrotehnica;
• Experienta: 1 an ;
• Cunostinte de utilizare a calculatorului;
• Alte cerinte: comunicare eficientă (oral și în scris), flexibilitate, capacitate de analiză și sinteză, capacitate de lucru în echipă, spirit de observatie, prezenta de spirit, intelegere tehnica, capacitate de a enunta si a rezolva problemele, dinamism, spirit ordonat, comunicativitate, punctualitate, atentie distributiva, atentie la detalii;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.25.06.202409:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.27.06.202409:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs19.06.2024
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs25.06.2024, 27.06.2024
3Termenul în care se afişează rezultatul pentru proba scrisa25.06.2024
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru interviu27.06.2024
5Termenul în care se pot depune contestaţiileMaxim o zi lucratoare dupa rezultatul fiecarei probe
6Termenul în care se afişează rezultatele finale27.06.2024

f) Bibliografie:
• Normativ I 7/2011 actualizat;
• Norme si legi fundamentale de electrotehnica (cunostinte minimale de specialitate)
• Legea nr.121/2014 actualizata;
• Manualul pentru autorizarea electricienilor instalatori, editia 1995, cap.5;
g) Beneficii:
• vouchere de vacanță, în condițiile legii;
• tichete de masă;
• zile suplimentare la concediul de odihnă;
• spor de vechime;
• alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA.

vineri, 14 iunie 2024


14Iun 2024

Angajări - Electrician intretinere si reparatii

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Electrician intretinere si reparatii

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post execuție;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Electrician intretinere si reparatii

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Serviciu Administrativ, Compartiment Management Energetic;
Durata CIM și durata timpului de muncă: Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
• Nivelul studiilor: medii tehnice – profil electric – instalatii electrice - JT (energetic, electric, electromecanic, electrotehnic);
• Experienta: 1 an vechime in specialitatea postului;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba practicaSediul CT BUS S.A.21.06.202414:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.21.06.202414:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs19.06.2024
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs21.06.2024, 21.06.2024
3Termenul în care se afişează rezultatul pentru proba practica21.06.2024
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru interviu21.06.2024
5Termenul în care se pot depune contestaţiileMaxim o zi lucratoare dupa rezultatul afisat
6Termenul în care se afişează rezultatele finale21.06.2024

f) Bibliografie:
• Instalatii electrice de joasa tensiune – generalitati;
• Tablouri de tensiune general;
• Instalatii forta Normativ I 7/2011 actualizat;
• Instalatii de iluminat si prize);
• Legea nr. 307/2006 – apararea impotriva incendiilor.
g) Beneficii:
• vouchere de vacanță, în condițiile legii;
• tichete de masă;
• zile suplimentare la concediul de odihnă;
• spor de vechime;
• alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA.

vineri, 14 iunie 2024


14Iun 2024

Angajări - RESPONSABIL PROCES

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
RESPONSABIL PROCES

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post execuție;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: RESPONSABIL PROCES

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Serviciul Exploatare si Dispecerat;
Durata CIM și durata timpului de muncă: 8 ore/ zi, pe durata nedeterminata
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
▪ Studii: superioare;
▪ Experienta: nu este cazul;
▪ Competente: cunostinte operare PC (dovedit cu certificat de competente digitale);

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba ScrisaSediul CT BUS S.A.21.06.202410:00
2Proba interviuSediul CT BUS S.A.28.06.202409:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs19.06.2024
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs21.06.2024, 28.06.2024
3Termenul în care se afişează rezultatul pentru proba scrisă21.06.2024
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru interviu28.06.2024
5Termenul în care se pot depune contestaţiile1 zi lucrătoare dupa afisarea rezultatelor fiecarei probe
6Termenul în care se afişează rezultatele finale28.06.2024

f) Bibliografie:
a) REGULAMENTUL (CE) NR. 1370/2007 Privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători;
b) Legea nr. 92/2007a serviciilor de transport public local;
c) Hotarare de Consiliu nr 362/2021 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT Bus SA și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța
g) Beneficii:
• vouchere de vacanță, în condițiile legii;
• tichete de masă;
• zile suplimentare la concediul de odihnă;
• spor de vechime;
• alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA.

vineri, 14 iunie 2024


Pagina 1 din 117123 ... 117Știri mai vechi »