Știri

Pagina 1 din 66123 ... 66Știri mai vechi »
29Sep.2022

Angajări - Consilier juridic

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Consilier juridic

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post executie
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Consilier juridic

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Serviciul Juridic
Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane-Administrativ
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
e-mail - resurseumane@ctbus.ro
Telefon: 0241/618581, interior Biroul Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
• Studii: studii superioare profil juridic absolvite cu diploma de licenta;
• Vechime in specialitatea studiilor necesara ocuparii postului minim 2 ani (in domeniul juridic);
• Experienta in domeniul juridic cu referire la cativitatea societatilor comerciale si a autoritatilor publice locale;
• Abilitati de negociere, comunicare, organizare;
• Persoana dinamica, energica, orientata catre rezultate;
• Cunostinte de operare programe informatice, Microsoft Office;
• Persoană discretă şi capabilă să păstreze confidenţialitatea datelor cu care lucrează;
• Abilități de comunicare clară, concisă și convingatoare atât verbal cât și în scris;

d) Beneficii:
◦ Salariu motivant;
◦ Tichete de masa ;
◦ Vouchere de vacanta;
◦ Spor vechime in concordanta cu experienta personala;

e) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.18.10.202210:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.20.10.202210:00

Bibliografia

• Codul Civil: persoana juridica , Contracte, art 1166-1323
• Legea societatilor comerciale nr 31/1990- societati pe actiuni
• OUG109/2011- guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
• Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local
• Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr 51/2006
• Regulament nr 1370/2007, privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori
• Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale HG 394/2016 • Codul administrativ - administratia publica locala

f) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs14.10.2022
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisăMaxim 1 zi după susținerea probei
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu20.10.2022
5Termenul în care se pot depune contestaţiileMaxim 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probei
6Termenul în care se afişează rezultatele finale21.10.2022

Serviciul Resurse Umane

joi, 29 septembrie 2022


28Sep.2022

Angajări - Economist

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Economist (COMPARTIMENT ANALIZĂ ECONOMICA, PROGNOZE ȘI BUGET)

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post executie
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Economist
cod C.O.R.: 263102
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: COMPARTIMENT ANALIZĂ ECONOMICA, PROGNOZE ȘI BUGET
Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane-Administrativ
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Telefon: 0241/618581, interior Biroul Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
• Studii superioare absolvite în domeniul economic;
• Experienta: minim 1 an în activități specifice de analiza economica, prognoze si buget;
• Cunoștințe solide de contabilitate, analiza economica, prognoze, buget și legislație fiscala;
• Bune abilități de lucru cu cifrele și orientare spre detalii;
• Persoană discretă şi capabilă să păstreze confidenţialitatea datelor cu care lucrează;
• Abilități de comunicare clară, concisă și convingatoare atât verbal cât și în scris;
• Abilități de mediere și lucru în echipă;
• Cunoasterea pachetului MS Office, experienta in utilizarea tehnicilor de calcul excel;
• Experiența în utilizarea SAP constituie avantaj;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.11.10.202209:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.13.10.202209:00

Bibliografia

• ORDONANŢĂ Nr. 26/2013 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificarile si completarile ulterioare;
• ORDIN Nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea contabilitatii nr. 82/1991 , republicata cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea 227/2015 privind codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul ll „Impozit pe profit”, Titlul VII "Taxa pe valoarea adaugata”;
• Ordinul nr.1802/2014 Sectiunea 4.2 "Prezentarea Bilantului”; 4.10.2. "Categorii de provizioane”; 4.13. "Capitaluri proprii”; 4.17 "Dispozitii speciale cu privire la contul de profit si pierdere” 4.18 ,,Bilantul prescurtat”, Cap 16 – functiunea conturilor;
• ORDIN nr. 272 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane.

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs07.10.2022 ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă11.10.2022
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu13.10.2022
5Termenul în care se pot depune contestaţiile12.10.2022 ora 11:00
6Termenul în care se afişează rezultatele finale13.10.2022

Serviciul Resurse Umane

miercuri, 28 septembrie 2022


28Sep.2022

Angajări - Tehnician diagnoza auto

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Tehnician diagnoza auto

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post executie
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Tehnician diagnoza auto

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Sectie Reparatii auto
Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane-Administrativ
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Tăsică Laura
Telefon: 0241/618581, interior Biroul Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
▪ Studii: studii medii/superioare, profil mecanic sisteme electrice sau automatizari;
▪ Experienta: functie similara (in domeniul auto);
▪ Cunostinte temeinice in domeniul auto;
▪ Cunostinte de utilizare a calculatorului;
▪ Responsabilitate, mod riguros de organizare a propriei activitati;
▪ Indemanare, pasiune pentru tehnica , precizie si atentie la detalii;
▪ Disponibilitate de lucru in schimburi;
▪ Abilități de comunicare clară, concisă și convingatoare atât verbal cât și în scris;
▪ Abilități de mediere și lucru în echipă;

d) Beneficii:
◦ Salariu motivant
◦ Spor vechime (in functie de vechimea personala)
◦ Tichete de masa
◦ Vouchere de vacanta
◦ Numar de zile de concediu in functie de vechimea in munca
◦ Mediu de lucru ce respecta normele SSM
◦ Echipament de lucru

e) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba practicăSediul CT BUS S.A.13.10.202210:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.17.10.202210:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs10.10.2022
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba practicăMaxim 1 zi după susținerea probei
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu17.10.2022
5Termenul în care se pot depune contestaţiileMaxim 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probei
6Termenul în care se afişează rezultatele finale21.10.2022

Serviciul Resurse Umane

miercuri, 28 septembrie 2022


22Sep.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că programul liniilor pentru transport şcolar se modifică de luni, 26.09.2022, după cum urmează*:
Linia E1: Gară CFR - Tomis Nord (Şcoala nr. 38) - 07:10 şi 11:20;
Tomis Nord (Şcoala nr. 29) - Gară CFR - 07:10 şi 11:30;

Linia E2: KM 5 Sere - Tomis Nord (Şcoala nr. 38) - 07:10 şi 11:15;
Tomis Nord (Şcoala nr. 29) - KM 5 Sere - 07:10 şi 11:40;

Linia E3: Palazu Mare - Tomis Nord (Şcoala nr. 38) - 07:10;
Tomis Nord (Şcoala nr. 29) - Palazu Mare - 11:40;

*Programul complet poate fi și în aplicaţia CT BUS.
Modificarea survine ca urmare a solicitărilor primite din partea unităţilor de învăţământ deservite de cele 3 linii.

- traseul E1: Gară – bd.Lăpușneanu – Tomis Nord
TRASEUL ȘCOLAR E1 - SENS DEPLASARE: TOMIS NORD - GARA CFR
STAȚIA ORA ȘCOALA / GRĂDINIȚA
ȘCOALA NR. 29 07:10 11:30 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
Sc. Nr 38 „Dimitrie Cantemir” 07:12 11:35 GRĂDINIȚA "AMICII"
Suceava 07:14 11:37
ȘCOALA NR. 7 07:16 11:39 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 "REMUS OPREANU"
Padre Pio 07:18 11:42
Dacia 07:20 11:44
Farului 07:22 11:46
Portitei 07:24 11:48
Colegiul de Arta 07:25 11:50
Casa de Cultură 07:26 11:52
București 07:28 11:54
POLICLINICA II 07:31 11:55 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 "ION JALEA"
GARA CFR 07:40 12:00


TRASEUL ȘCOLAR E1 - SENS DEPLASARE: GARA CFR - TOMIS NORD
STAȚIA ORA ȘCOALA / GRĂDINIȚA
GARA CFR 07:10 11:20
POLICLINICA II 07:13 11:23 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 "ION JALEA"
BUCUREȘTI 07:14 11:25
CASA DE CULTURĂ 07:16 11:27
Colegiul de Artă 07:18 11:28
Portitei 07:20 11:30
Farului 07:22 11:32
DACIA 07:23 11:35
Padre Pio 07:25 11:37
ȘCOALA NR. 7 07:29 11:42 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 "REMUS OPREANU"
SUCEAVA 07:31 11:44
ȘCOALA NR. 29 07:33 11:46
Sc. Nr 38 „Dimitrie Cantemir” 07:40 11:50


- traseu E2: KM5 – str. Cumpenei – str. Soveja – Tomis Nord
TRASEUL ȘCOLAR E2 - SENS DEPLASARE: TOMIS NORD – KM 5 (SERE)
STAȚIA ORA ȘCOALA / GRĂDINIȚA
ȘCOALA NR. 29 07:10 11:40 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
Sc. Nr 38 „Dimitrie Cantemir” 07:12 11:45 GRĂDINIȚA "AMICII"
Brotacei 07:14 11:48
Tulcei 07:16 11:50
Ghiocel 07:20 11:54
Semanatorului 07:22 11:55
Izvor 07:22 11:57
Baba Novac 07:24 11:59
ȘCOALA NR. 23 07:26 12:01 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 "C-TIN BRÂNCOVEANU"
GRĂDINIȚA "DELFINII JUCĂUȘI"
ELIBERĂRII 07:28 12:03
I.C. BRĂTIANU 07:30 12:05
Spiru Haret 07:33 12:08
ȘCOALA NR. 40 07:35 12:10 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40 "AUREL VLAICU"
Gheorghe Marinescu 07:39 12:14
C.L.Sere 07:41 12:16


TRASEUL ȘCOLAR E2 - SENS DEPLASARE: KM 5 (SERE) - TOMIS NORD
STAȚIA ORA ȘCOALA / GRĂDINIȚA
C.L.Sere 07:10 11:15
Gheorghe Marinescu 07:12 11:16
ȘCOALA NR. 40 07:15 11:20 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40"AUREL VLAICU"
Spiru Haret 07:17 11:23
I.C. BRĂTIANU 07:20 11:27
ELIBERĂRII 07:28 11:29
ȘCOALA NR. 23 07:23 11:31 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 "C-TIN BRÂNCOVEANU"
GRĂDINIȚA "DELFINII JUCĂUȘI"
BABA NOVAC 07:24 11:33
IZVOR 07:26 11:35
Semanatorului 07:28 11:36
Ghiocel 07:29 11:37
Zmeurei 07:31 11:38
Suceava 07:35 11:40
Brotacei 07:36 11:41
ȘCOALA NR. 29 07:37 11:42 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
Sc. Nr 38 „Dimitrie Cantemir” 07:40 11:45 GRĂDINIȚA "AMICII"


- traseu E3: Palazu Mare – bd. Tomis -Tomis Nord
TRASEUL ȘCOLAR E3 - SENS DEPLASARE: PALAZU MARE - TOMIS NORD
STAȚIA ORA ȘCOALA / GRĂDINIȚA
C.L. SANATORIU 07:10
Santinelei 07:12
ȘCOALA 07:13 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14
GRĂDINIȚA NR. 39
Dumbraveni 07:15
RECOLTEI 07:16
Lucian Blaga 07:18
TOMIS PLUS 07:20
GRĂDINA 07:22
Constanta 07:24
Hortensiei 07:27
Tulcei 07:29
Suceava 07:36
Brotacei 07:37
ȘCOALA NR. 29 07:34 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
Sc. Nr. 38 „Dimitrie Cantemir” 07:40 GRĂDINIȚA "AMICII"


TRASEUL ȘCOLAR E3 - SENS DEPLASARE: TOMIS NORD – PALAZU MARE
STAȚIA ORA ȘCOALA / GRĂDINIȚA
ȘCOALA NR. 29 11:40 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
Sc. Nr. 38 „Dimitrie Cantemir” 11:45 GRĂDINIȚA "AMICII"
BROTĂCEI 11:47
Tulcei 11:49
Hortensiei 11:50
SERE 11:53
Barbu Catargiu 11:54
Santinelei 11:57
SANATORIU 11:59
Santinelei 12:00
ȘCOALA 12:03 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14
GRĂDINIȚA NR. 39
Dumbraveni 12:04
RECOLTEI 12:06
Lucian Blaga 12:08
TOMIS PLUS 12:10
joi, 22 septembrie 2022


22Sep.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că în perioada 26.09.2022 – 18.11.2022 se pot depune cererile pentru permisele de călătorie gratuite valabile pentru anul 2023.

Categoriile de beneficiari pentru care Primăria Municipiului Constanța acordă facilități la transportul public de călători sunt următoarele:
1. Persoanele în vârstă de peste 70 de ani, indiferent de venituri;
2. Pensionari cu pensii până la 2.310 lei (inclusiv);
3. Persoane în vârstă de peste 60 de ani, care nu realizează venituri;
Actele necesare în baza cărora vor fi eliberate permisele de călătorie sunt:
a) cerere tip (de la orice tonetă CT BUS);
b) act de identitate (copie și original );
c) cupon de pensie (copie xerox) pentru persoanele menționate la punctul 2).
Cererile și documentele aferente se pot depune zilnic, la toate tonetele CT BUS.
Următoarele categorii de beneficiari NU vor depune cerere, dar vor ridica abonamentul / permisul de călătorie de la orice tonetă CT BUS:
- elevii din învățământul preuniversitar;
- studenții orfani;
- persoanele cu dizabilități (cu handicap grav, accentuat) și asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav sau însoțitorii acestora, nevăzătorii cu handicap grav și accentuat precum și însoțitorii nevăzătorilor cu handicap - pot obține permisul de călătorie de la D.G.A.S. Constanța – B-dul Ferdinand nr. 97 (Blocul Turn - Gară);
- persoanele cu dizabilități, cu grad de handicap mediu și ușor - pot obține permisul de călătorie de la toate tonetele CT BUS;
- deținuții politici (Decret - Lege Nr.118 / 1990) și persoanele strămutate (Legea Nr. 189 / 2000) - pot obține permisul de călătorie de la tonetele CT BUS – Gară / la sediul CT BUS;
- șomerii - pot obține permisul de călătorie de la toneta CT BUS - Delfinariu;
- Beneficiarii Legii 416 - pot obține permisul de călătorie de la toneta CT BUS – City Park Mall.joi, 22 septembrie 2022


21Sep 2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că pe 22.09.2022, în intervalul orar 08:00-16:00, autobuzele liniei 2-43 circulă deviat din cauza lucrarilor de asfaltare de pe str. Brizei. Astfel, pe sensul către Cap de Linie Poarta 6, vor circula pe bd. 1 Mai Vechi – str. Pajurei – str. Viorelelor. .
Vă mulțumim pentru înțelegere!miercuri, 21 septembrie 2022


20Sep.2022

Angajări - Economist

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Economist cod C.O.R.: 263102

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de execuție
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Economist

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Compartiment Contabilitate
Durata C.I.M. și durata timpului de muncă: Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Popa Gabriela-Niculina
Telefon: 0241/618581, interior Biroul Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
▪ Studii superioare absolvite în domeniul economic cu diploma de licență;
▪ Experienta: minim 5 ani în activități specifice de contabilitate;
▪ Cunoștințe solide de contabilitate și legislație în domeniu aplicabil postului de economist contabilitate;
▪ Bune abilități de lucru cu cifrele și orientare spre detalii;
▪ Persoană discretă şi capabilă să păstreze confidenţialitatea datelor cu care lucrează;
▪ Abilități de comunicare clară, concisă și convingatoare atât verbal cât și în scris;
▪ Abilități de mediere și lucru în echipă;
▪ Cunoașterea pachetului MS Office, experiență în utilizarea tehnicilor de calcul excel;
▪ Experiența în utilizarea ERP constituie avantaj;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.30.09.202209:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.04.10.202209:00

Bibliografia:

- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea 227/2015 privind codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul ll „Impozit pe profit”, Titlul VII ,,Taxa pe valoarea adaugata”, Titlul IV „Impozit pe venit” – cap.III „Venituri din salarii si asimilate salariilor” cmcu;
- Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate, cmcu;
- ORDIN Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile, cmcu;
- ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobare Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cmcu;
- Normele metodologice de aplicare a O.G. 193/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 949 din 28 decembrie 2017;

Nota: abrevierea „cmcu” = cu modificarile si completarile ulterioare


e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs28.09.2022
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă30.09.2022
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu04.10.2022
5Termenul în care se pot depune contestaţiile03.10.2022, ora 11:00
6Termenul în care se afişează rezultatele finaleMaxim 1 zi lucrătoare după termenul de soluționare

Serviciul Resurse Umane

marți, 20 septembrie 2022


20Sep.2022

Angajări - Șef Compartiment Financiar

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Șef Compartiment Financiar

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de conducere
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Șef Compartiment Financiar

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Compartiment Financiar
Durata C.I.M. și durata timpului de muncă: Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Biroul Resurse Umane
Telefon: 0241/618581

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
▪ Studii superioare absolvite în domeniul economic cu diploma de licență;
▪ Experienta: minim 7 ani în activități specifice de contabilitate;
▪ Cunoștințe solide de contabilitate și legislație în domeniu aplicabil postului de Șef Compartiment Financiar;
▪ Bune abilități de lucru cu cifrele și orientare spre detalii;
▪ Persoană discretă şi capabilă să păstreze confidenţialitatea datelor cu care lucrează;
▪ Abilități de comunicare clară, concisă și convingatoare atât verbal cât și în scris;
▪ Abilități de mediere și lucru în echipă;
▪ Cunoașterea pachetului MS Office;
▪ Experiența în utilizarea SAP / ERP constituie avantaj;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.30.09.202209:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.04.10.202212:00

Bibliografia:

- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea 227/2015 privind codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul ll „Impozit pe profit”, Titlul VII "Taxa pe valoarea adaugata”, Titlul IV „Impozit pe venit” – cap.III „Venituri din salarii si asimilate salariilor” cmcu;
- Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cmcu;
- ORDIN nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile, cmcu;
- ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cmcu
- Normele metodologice de aplicare a O.G. 193/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 949 din 28 decembrie 2014;
- ORDIN Nr. 1783/2021 din 4 noiembrie 2021 privind natura informaţiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fişierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura şi condiţiile de transmitere, precum şi termenele de transmitere şi data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de control fiscal;
- Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013 privind întarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- ORDIN nr. 272 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane.

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs28.09.2022
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă30.09.2022
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu04.10.2022
5Termenul în care se pot depune contestaţiile03.10.2022, ora 11:00
6Termenul în care se afişează rezultatele finaleMaxim 1 zi lucrătoare după termenul de soluționare

Serviciul Resurse Umane

marți, 20 septembrie 2022


20Sep.2022

Angajări - Economist (Salarizare)

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Economist (Salarizare) cod C.O.R.: 263102

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de execuție
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Economist (Salarizare).

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Durata C.I.M. și durata timpului de muncă: Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume:
Telefon: 0241/618581, interior Biroul Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
▪ Studii superioare absolvite în domeniul economic;
▪ Experienta: minim 3 ani în activități specifice de salarizare dovedită cu documente;
▪ Cunoștințe solide de salarizare și legislația muncii;
▪ Bune abilități de lucru cu cifrele și orientare spre detalii;
▪ Persoană discretă şi capabilă să păstreze confidenţialitatea datelor cu care lucrează;
▪ Abilități de comunicare clară, concisă și convingatoare atât verbal cât și în scris;
▪ Abilități de mediere și lucru în echipă;
▪ Experiența în utilizarea SAP constituie avantaj;
d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.17.10.202212:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.20.10.202212:00

Bibliografia:

- Codul Muncii;
- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;
- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
- Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- Legea 227/2015 privind codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare ( TITLUL II – Impozitul pe profit: Cap. I, II, IV; TITLUL IV- Impozitul pe venit: Cap: I, III, XIV, XV; TITLUL V- Contributii sociale obligatorii);
- OMF 152/153/375/2022 - Declaratia 112.

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs12.10.2022, ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă/practicaMaxim 1 zi după susținerea probei scrise
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu20.10.2022
5Termenul în care se pot depune contestaţiileMaxim 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probei scrise
6Termenul în care se afişează rezultatele finale20.10.2022

Serviciul Resurse Umane

marți, 20 septembrie 2022


20Sep.2022

Angajări - Șef Birou Resurse Umane

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Șef Birou Resurse Umane cod C.O.R.: 121209

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de conducere
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Șef Birou Resurse Umane.

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Durata C.I.M. și durata timpului de muncă: Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume:
Telefon: 0241/618581, interior Biroul Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
▪ Studii superioare absolvite în domeniul economic sau juridic;
▪ Experienta: minim 5 ani în activități specifice de resurse umane și salarizare dovedite cu documente (extras Revisal);
▪ Experiență în coordonarea unei structuri de resurse umane constituie avantaj;
▪ Cunoștințe solide de legislația muncii și salarizare;
▪ Persoană discretă şi capabilă să păstreze confidenţialitatea datelor cu care lucrează;
▪ Abilități de comunicare clară, concisă și convingatoare atât verbal cât și în scris;
▪ Abilități de mediere și lucru în echipă;
▪ Experiența în utilizarea SAP constituie avantaj;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.17.10.202209:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.20.10.202209:00

Bibliografia:

- Codul Muncii;
- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;
- Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii;
- Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- Legea 227/2015 privind Codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare (TITLUL II - Impozitul pe profit: Cap. I, II, IV, TITLUL IV - Impozitul pe venit: Cap. I, III, XIV, XV, TITLUL V - Contribuții sociale obligatorii);
- Hotararea nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților;
- OMF 152/153/375/2022 - Declaratia 112

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs12.10.2022, ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă/practicaMaxim 1 zi după susținerea probei scrise
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu20.10.2022
5Termenul în care se pot depune contestaţiileMaxim 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probei scrise
6Termenul în care se afişează rezultatele finale20.10.2022

Serviciul Resurse Umane

marți, 20 septembrie 2022


Pagina 1 din 66123 ... 66Știri mai vechi »