Știri

Pagina 1 din 71123 ... 71Știri mai vechi »
27Ian.2023

TONETĂ INDISPONIBILĂ

Luni, 30.01.2023, toneta din stația "Poarta 6” este închisă în intervalul orar 06:00 – 13:00. Pentru achiziționarea titlurilor de călătorie, rugăm călătorii să folosească metodele alternative (SMS, 24Pay, MobilPay Wallet, cardul CT BUS, etc.) sau să se adreseze partenerilor noștri comerciali (magazinele care vând bilete.)
Vă mulțumim pentru înțelegere!vineri, 27 ianuarie 2023


25Ian.2023

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Punem la dispoziția publicului călător, începând cu luna februarie, al doilea automat de vânzare / reîncărcare titluri de călătorie, amplasat în incinta centrului comercial Carrefour.
Automatul permite:

- cumpărarea cardului de călătorie nenominal CT BUS (4 călătorii incluse);
- prelungirea valabilității unui abonament electronic sau modificarea tipului de abonament;
- alimentarea portofelului electronic.
Interfața folosită de automat este intuitivă și ușor de utilizat de către orice călător.

❗️Atenție! Automatul de vânzare / reîncărcare titluri de călătorie nu dă rest.
Rugăm utilizatorii să plătească folosind suma potrivită sau cardul bancar.
miercuri, 25 ianuarie 2023


20Ian.2023

Angajări - FEMEIE DE SERVICIU

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
FEMEIE DE SERVICIU

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 2 posturi de executie
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: FEMEIE DE SERVICIU

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Directia Tehnica, Biroul Administrativ - Compartimentul Igienizare Spatii si Flota;
Durata CIM și durata timpului de muncă: nedeterminată, 8 ore/ zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
• Studii generale sau medii;
• Alte cerinte: comunicare eficienta, capacitate de lucru in echipa, aplanare a situatiilor de conflict, atentie distributiva, rezistenta la stres, spirit ordonat, comunicativitate, onestitate, loialitate fata de firma, punctualitate.

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1InterviulSediul CT BUS S.A.01.02.202310:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs30.01.2023, ora 14:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs01.02.2023
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă-
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu01.02.2023
5Termenul în care se pot depune contestaţiile1 zi lucratoare dupa afisarea rezultatelor fiecarei probe
6Termenul în care se afişează rezultatele finale01.02.2023

f) Bibliografie: nu este cazul.
g) Beneficii:
◦ vouchere de vacanță, în condițiile legii;
◦ Tichete de masa ;
◦ zile suplimentare la concediul de odihnă;
◦ Spor vechime;
◦ alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA.

vineri, 20 ianuarie 2023


20Ian.2023

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că în perioada 23-24 ianuarie, toate autobuzele circulă conform programului de weekend (5:45-23:00).
Totodată, pe 24.01.2023 sunt deschise doar tonetele pentru vânzarea de bilete și abonamente Tomis III, Magazinul Tomis, Eliberării, Piață CET, Poarta 6, Gară 40/43, în intervalul orar 07:00 – 19:00.
Vă mulțumim pentru înțelegere!vineri, 20 ianuarie 2023


18Ian.2023

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, în perioada 23-24 ianuarie, toate autobuzele circulă conform programului de weekend (5:45-23:00).
Vă mulțumim pentru înțelegere!miercuri, 18 ianuarie 2023


13Ian.2023

Angajări - SPECIALIST RESURSE UMANE

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
SPECIALIST RESURSE UMANE

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: un post de execuție;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: SPECIALIST RESURSE UMANE

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Serviciul RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE, Compartiment Resurse Umane;
Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
Nivelul studiilor: superioare; • Specialitatea de baza: nu este cazul;
Vechime în specialitatea postului: 5 ani;
Alte specializari/calificari/atestate: curs inspector resurse umane;
Constituie avantaj: calificarea de expert in legislatia muncii;
Alte condiţii: cunoştinţe operare PC;
Alte abilităţi/ cerinte: inteligentă abstractă, spirit de observatie, atentie concentrată şi distributivă, motivatie profesională, rigurozitate in tinerea evidentei şi intocmirea rapoartelor, caracter proactiv, atitudine pozitivă, obiectivitate, rezilienta.
d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.15.02.202313:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.17.02.202313:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs10.02.2023
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs15.02.2023, 17.02.2023
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă15.02.2023
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu17.02.2023
5Termenul în care se pot depune contestaţiile1 zi lucratoare dupa afisarea rezultatelor fiecarei probe
6Termenul în care se afişează rezultatele finale17.02.2023

f) Bibliografia
• a) Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii;
• b) O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
• c) O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate cu modificarile si completarile ulterioare;
• d) Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• e) Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
• f) H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
• g) ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea voucherelor de vacanță;
• h) LEGEA nr. 367 din 19 decembrie 2022 privind dialogul social;
• i) Legea 227/2015 privind Codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare (TITLUL II - Impozitul pe profit: Cap. I, II, IV, TITLUL IV - Impozitul pe venit: Cap. I, III, XIV, XV, TITLUL V - Contribuții sociale obligatorii);
• j) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
• k) ORDONANŢĂ nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
g) Beneficii:
◦ vouchere de vacanță, în condițiile legii;
◦ Tichete de masa ;
◦ zile suplimentare la concediul de odihnă;
◦ Spor vechime;
◦ alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA.

vineri, 13 ianuarie 2023


12Ian.2023

Angajări - SEF BIROU RESURSE UMANE

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
SEF BIROU RESURSE UMANE

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: un post de conducere;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: SEF BIROU RESURSE UMANE

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Serviciul RESURSE UMANE SI SALARIZARE, Compartiment Resurse Umane;
Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
Nivelul studiilor: superioare; • Specialitatea de baza: manager resurse umane;
Vechime în specialitatea postului: 5 ani;
Alte specializari/calificari/atestate: curs inspector resurse umane şi curs manager resurse umane;
Constituie avantaj: calificarea de expert in legislatia muncii sau studii masterale in domeniul Resurselor Umane; • Alte condiţii: cunoştinţe operare PC; • Alte abilităţi/ cerinte: inteligentă abstractă, spirit de observatie, atentie concentrată şi distributivă, motivatie profesională, rigurozitate in tinerea evidentei şi intocmirea rapoartelor, caracter proactiv, atitudine pozitivă, obiectivitate, rezilienta;
d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.15.02.202310:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.17.02.202310:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs10.02.2023
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs15.02.2023, 17.02.2023
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă15.02.2023
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu17.02.2023
5Termenul în care se pot depune contestaţiile1 zi lucratoare dupa afisarea rezultatelor fiecarei probe
6Termenul în care se afişează rezultatele finale17.02.2023

f) Bibliografia
• a) Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii;
• b) O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
• c) O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate cu modificarile si completarile ulterioare;
• d) Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• e) Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
• f) H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
• g) ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea voucherelor de vacanță;
• h) LEGEA nr. 367 din 19 decembrie 2022 privind dialogul social;
• i) Legea 227/2015 privind Codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare (TITLUL II - Impozitul pe profit: Cap. I, II, IV, TITLUL IV - Impozitul pe venit: Cap. I, III, XIV, XV, TITLUL V - Contribuții sociale obligatorii);
• j) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
• k) ORDONANŢĂ nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
g) Beneficii:
◦ vouchere de vacanță, în condițiile legii;
◦ Tichete de masa ;
◦ zile suplimentare la concediul de odihnă;
◦ Spor vechime;
◦ alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA.

joi, 12 ianuarie 2023


10Ian.2023

Angajări - INGINER AUTOVEHICULE RUTIERE

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
INGINER AUTOVEHICULE RUTIERE

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post execuție;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: INGINER AUTOVEHICULE RUTIERE

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Compartiment Atelier Mecanic în cadrul Serviciului Tehnic Mentenanta, Directia Tehnica;
Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
• Studii: superioare absolvite cu diploma de licență; domeniul studiilor: mecanic, electromecanic, sisteme automatizări;
• 1 an în activități specifice de mentenanta si reparatii mecanice si electromecanic;
• Cunostinte specifice activitatii de mentenanta, diagnoza si reparatii mecanice;
• Capacitate de organizare, planificare si de a lucra in echipa;
• Gandire analitica, critica si obiectiva, atentie distributiva, atentie la detalii; • Cunostinte bune de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Internet); • Persoană discretă şi capabilă să păstreze confidenţialitatea datelor cu care lucrează; • Abilități de comunicare clară, concisă și convingatoare atât verbal cât și în scris; • Abilități de mediere și lucru în echipă;
d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.27.01.202310:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.01.02.202310:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs23.01.2023
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs27.01.2023; 01.02.2023
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă27.01.2023
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu01.02.2023
5Termenul în care se pot depune contestaţiile1 zi lucratoare dupa afisarea rezultatelor fiecarei probe
6Termenul în care se afişează rezultatele finale03.02.2023

f) Bibliografia
a) OMTC - 572/2016; RNTR 9;
b) Codul Muncii: Titlul III – Timpul de muncă și timpul de odihnă, art.111 – 153.
g) Beneficii:
◦ vouchere de vacanță, în condițiile legii;
◦ Tichete de masa ;
◦ zile suplimentare la concediul de odihnă;
◦ Spor vechime;
◦ alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA.

marți, 10 ianuarie 2023


10Ian.2023

Angajări - MECANIC AUTO

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
MECANIC AUTO

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 6 posturi de executie
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: MECANIC AUTO

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Compartiment Atelier Mecanic în cadrul Serviciului Tehnic Mentenanta, Directia Tehnica;
Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
•Studii medii (liceu/scoala profesionala) absolvite, profilul mecanic;
• Experienta: 1 an în activități specifice de mentenanta si reparatii auto;
• Alte cerinte: nu este cazul.

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba practicăSediul CT BUS S.A.27.01.202312:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.31.01.202312:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs23.01.2023
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs27.01.2023; 31.01.2023
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba practică27.01.2023
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu31.01.2023
5Termenul în care se pot depune contestaţiile1 zi lucratoare dupa afisarea rezultatelor fiecarei probe
6Termenul în care se afişează rezultatele finale02.02.2023

f) Bibliografie: nu este cazul.
g) Beneficii:
◦ vouchere de vacanță, în condițiile legii;
◦ Tichete de masa ;
◦ zile suplimentare la concediul de odihnă;
◦ Spor vechime;
◦ alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA.

marți, 10 ianuarie 2023


09Ian.2023

Angajări - OPERATOR PUNCT TERMIC

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
OPERATOR PUNCT TERMIC

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de executie
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: OPERATOR PUNCT TERMIC

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Birou Administrativ;
Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
• Studii: - medii finalizate cu diploma de bacalaureat;
- Scoala de maistri sau studii postliceale (constituie avantaj);
- Certificat de absolvire pentru ocupatia "Fochist la cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune" ( COD COR 816106).
• Experienta: 5 ani;
• Competente: capacitatea de a asigura continuitatea functionarii instalatiilor precum si distributia agentului termic, lucrari de revizii , reparatii si remediere a defectiunilor instalatiilor
• Alte cerinte: disciplina, prudenta in executie, capacitate de lucru in echipa, capacitate de a lua decizii;
• Capacitate de efort - necesita efort fizic mediu;
• Caracteristici personale: stabilitate , energie, corectitudine, sinceritate, devotament;
• Conditii de lucru : activitate desfasurata sub preponderenta in cadrul punctelor termice din cadrul CT BUS SA, program de lucru 08.00-16.00

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba practicăSediul CT BUS S.A.26.01.202312:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.31.01.202312:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs20.01.2023
2Datele de desfăşurare a probelor de concursCf lit d
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba practică27.01.2023
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu01.02.2023
5Termenul în care se pot depune contestaţiile1 zi lucratoare dupa afisarea rezultatelor fiecarei probe
6Termenul în care se afişează rezultatele finale02.02.2023

f) Bibliografia
• Legea 64/2008privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune , instalatiile de verificat si a aparatelor consumatoare de combustibil;
• Pt-cr 8-2009privind autorizarea personalului de deservire a instalatiilor /echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire;
• Ordinul 663/12.04.2010, pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PTC12010- Cazane d abur, apa fierbinte, supraincalzitoare si economizare independente;
• Legea 207/2006 privind apararea contra incendiilor;
• Lehgea 481/ 2004 privinnd protectia civila- Partile principale ale cazanului;
• Clasificarea generala a cazanelor/ Parametrii cazanelor/Descrierea si functionarea cazanelor de apa/ Clasificarea combustibililor/Masuri pregatitoare pentru pornirea cazanului/ Atributiunile fochistului cand este in tura/ Principalele accidente grave care se pot produce/ Masuri de prim ajutor.
g) Beneficii:
◦ vouchere de vacanță, în condițiile legii;
◦ Tichete de masa ;
◦ zile suplimentare la concediul de odihnă;
◦ Spor vechime;
◦ alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA.

luni, 09 ianuarie 2023


Pagina 1 din 71123 ... 71Știri mai vechi »