Știri - Angajări, cariere

Pagina 1 din 14123 ... 14Știri mai vechi »
26Oct.2021

ANUNȚ


19Oct.2021

Angajări - Șef Secție (Reparații Auto)

Anunt privind modificarea perioadei de desfasurare a concursului - in atentia candidatilor la concursul (recrutare din sursa interna) organizat pentru ocuparea postului vacant de Sef Sectie (Reparatii Auto)
ANUNȚ
privind concursul (recrutare sursă internă) pentru ocuparea postului vacant de
Șef Secție (Reparații Auto) cod C.O.R.: 121903

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de conducere
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Șef Secție (Reparații Auto).

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Direcția Tehnică.
Durata C.I.M. și durata timpului de muncă: Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Popa Gabriela-Niculina
Telefon: 0241/618581, interior 401

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

c) Condițiile specifice:
▪ Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul tehnic (electric, mecanic);
▪ Experienta: minim 5 ani în activități de coordonare și organizare de activități de întreținere și reparații a mijloacelor de transport;
▪ Certificare R.A.R. de atestare a Capacității de pregătire profesională pentru conducător de unitate reparații auto;
▪ Abilități de comunicare clară, concisă și convingatoare atât verbal cât și în scris;
▪ Abilități de mediere și lucru în echipă.

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.01.11.202110:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.03.11.202110:00

Bibliografia:

- RNTR 1;
- RNTR 9;
- Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrative-teritoriale;
- Regulament nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;
- HCL 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către CT BUS S.A. și atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța;
- OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- Codul Muncii;
- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.

Candidații vor include în dosarul depus în vederea participării la concurs o declarație de intenție cu tema “Eficientizarea activității Secției de Reparații Auto a CT BUS S.A.”, declarație ce va fi analizată de membrii comisiei cu ocazia probei interviului. Declarația se va depune în plic sigilat, urmând a fi deschisă doar pentru candidații care se califică pentru proba interviului.


e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs20.10.2021
2Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă/practica01.11.2021
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu03.11.2021
5Termenul în care se pot depune contestaţiile02.11.2021
6Termenul în care se afişează rezultatele finale03.11.2021

Serviciul Resurse Umane

marți, 19 octombrie 2021


19Oct.2021

Angajări - Șef Secție (Reparații Auto)

ANUNȚ
privind concursul (recrutare sursă internă) pentru ocuparea postului vacant de
Șef Secție (Reparații Auto) cod C.O.R.: 121903

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de conducere
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Șef Secție (Reparații Auto).

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Direcția Tehnică.
Durata C.I.M. și durata timpului de muncă: Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Popa Gabriela-Niculina
Telefon: 0241/618581, interior 401

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

c) Condițiile specifice:
▪ Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul tehnic (electric, mecanic);
▪ Experienta: minim 5 ani în activități de coordonare și organizare de activități de întreținere și reparații a mijloacelor de transport;
▪ Certificare R.A.R. de atestare a Capacității de pregătire profesională pentru conducător de unitate reparații auto;
▪ Abilități de comunicare clară, concisă și convingatoare atât verbal cât și în scris;
▪ Abilități de mediere și lucru în echipă.

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.25.10.202110:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.27.10.202110:00

Bibliografia:

- RNTR 1;
- RNTR 9;
- Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrative-teritoriale;
- Regulament nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;
- HCL 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către CT BUS S.A. și atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța;
- OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- Codul Muncii;
- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.

Candidații vor include în dosarul depus în vederea participării la concurs o declarație de intenție cu tema “Eficientizarea activității Secției de Reparații Auto a CT BUS S.A.”, declarație ce va fi analizată de membrii comisiei cu ocazia probei interviului. Declarația se va depune în plic sigilat, urmând a fi deschisă doar pentru candidații care se califică pentru proba interviului.


e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs20.10.2021
2Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă/practica25.10.2021
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu27.10.2021
5Termenul în care se pot depune contestaţiile26.10.2021
6Termenul în care se afişează rezultatele finale27.10.2021

Serviciul Resurse Umane

marți, 19 octombrie 2021


19Oct.2021

Angajări - Tehnician merceolog

ANUNȚ INTERN
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Tehnician merceolog cod C.O.R.: 331303

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de execuție
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Tehnician merceolog.

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Serviciul Achiziții Publice și Aprovizionare.
Durata C.I.M. și durata timpului de muncă: Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Dumitru Ligia
Telefon: 0241/618581, interior 401

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

c) Condițiile specifice:
▪ Studii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
▪ Experienta profesională în activități de aprovizionare, desfacere, distribuție, ofertare constituie avantaj;
▪ Carnet de conducere categoria B;
▪ Cunoştinţe foarte bune de editare texte și calcul tabelar;
▪ Abilități de comunicare clară, concisă și convingatoare atât verbal cât și în scris;
▪ Abilități de mediere și lucru în echipă.

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.20.10.202110:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.22.10.202109:00

Bibliografia:

- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs14.10.2021
2Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă/practica20.10.2021
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu22.10.2021
5Termenul în care se pot depune contestaţiile21.10.2021
6Termenul în care se afişează rezultatele finale22.10.2021

Serviciul Resurse Umane

marți, 19 octombrie 2021


25Aug.2021

Angajări - Conducător auto

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de
Conducator auto transport rutier de persoane cod C.O.R.: 833101

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 10
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Conducător auto transport rutier de persoane.

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. - Direcția Exploatare -Serviciul Autobază.
Durata C.I.M. și durata timpului de muncă: Nedeterminată, program inegal, lucru în schimburi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Cazier auto (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Dumitru Ligia
Telefon: 0241/618581, interior 401

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

c) Condițiile specifice:
▪ Studii: studii medii absolvite sau școală profesională;
▪ Permis de conducere categoria D;
▪ Atestat profesional pentru transport persoane;
▪ Experiența în activitatea de transport persoane și marfă constituie un avantaj.

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăȘcoala de șoferi ,,Leader Auto'' – Incinta CT BUS S.A.02.09.202109:00
2Proba practicăSediul CT BUS - Garaj02.09.202110:00
3InterviulSediul CT BUS S.A.06.09.202109:00

Bibliografia: Legislația specifică circulației pe drumurile publice.


e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs31.08.2021
2Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă/practica02.09.2021
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu06.09.2021
5Termenul în care se pot depune contestaţiile03.09.2021
6Termenul în care se afişează rezultatele finale06.09.2021

Serviciul Resurse Umane

miercuri, 25 august 2021


17Aug.2021

Angajări - Specialist Resurse Umane

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Specialist Resurse Umane cod C.O.R.: 242314

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post execuție
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Specialist Resurse Umane

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Serviciul Resurse Umane - Salarizare
Durata CIM și durata timpului de muncă: nedeterminată, 8 ore / zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane Arhivă
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Stanimir Liliana-Monica
Telefon: 0241/618581, interior resurse umane.

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

c) Condițiile specifice:
▪ Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
▪ Atestat inspector resurse umane;
▪ Experienta: minim 1 an în domeniul resurselor umane dovedită cu documente;
▪ Cunoștințe solide de legislația muncii;
▪ Cunoştinţe foarte bune de editare texte și experința anterioară în operarea unui ERP de resurse umane constituie avantaj;
▪ Persoană discretă şi capabilă să păstreze confidenţialitatea datelor cu care lucrează;
▪ Abilități de comunicare clară, concisă și convingatoare, atât verbal cât și în scris;
▪ Abilități de mediere și lucru în echipă.

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Probă scrisăSediul CT BUS S.A.01.09.202110:00
2InterviuSediul CT BUS S.A.03.09.202109:00

Bibliografia:

▪ Codul Muncii;
▪ Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;
▪ Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
▪ Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților;
▪ Legea nr. 92/2007 Legea serviciilor de transport public local;

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs30.08.2021
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă/practica01.09.2021
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu03.09.2021
5Termenul în care se pot depune contestaţiile02.09.2021
6Termenul în care se afişează rezultatele finale03.09.2021

Serviciul Resurse Umane Salarizare

marți, 17 august 2021


Pagina 1 din 14123 ... 14Știri mai vechi »