Știri - Angajări, cariere

Pagina 1 din 82123 ... 82Știri mai vechi »

20Iun 2024

Angajări - Specialist în domeniul calitatii cu atributii de Responsabil Sistem de Management Integrat

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Specialist în domeniul calitatii cu atributii de Responsabil Sistem de Management Integrat

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de execuție;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Specialist în domeniul calitatii cu atributii de Responsabil Sistem de Management Integrat

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A.– Compartiment Management Integrat;
Durata CIM și durata timpului de muncă: Nedeterminată/ 8 h
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
▪ indeplineste integral conditiile de studii și după caz, de vechime în munca, în meserie si/sau specialitatea studiilor sau alte condiții specifice postului, conform fisei de post.
c) Condițiile specifice:
• Studii: Superioare absolvite cu diploma de licenta
• Domeniul studiilor : Tehnic/Juridic;
• Alte condiții: Certificat pentru auditor intern calitate/mediu/ securitate și sănătate în munca
• Experienta: minim 3 ani în specialitatea postului;
• Cunoștințe de operare PC;
• Capacitate de planificare, organizare și control;
• Capacitate foarte buna de comunicare și relationare;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba ScrisaSediul CT BUS S.A.27.06.202412:00
2Proba interviuSediul CT BUS S.A.27.06.202413:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs25.06.2024
2Selecția dosarelor de concurs26.06.2024
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru selecția dosarelor26.06.2024
4Termenul în care se afiseaza rezultatele pentru interviu și proba scrisa27.06.2024
5Termenul în care se afişează rezultatul final28.06.2024

f) Bibliografie:
a) SR EN ISO 9001:2015, Sisteme de management al calităţii. Cerinţe
b) SR EN ISO 14001:2015, Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare
c) SR EN ISO 45001:2023, Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare
d) SR EN ISO 19011:2018, Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management
e) SR ISO/TR 10013:2021, Sisteme de management al calității. Recomandări pentru informații documentate
g) Beneficii:
• vouchere de vacanță, în condițiile legii;
• tichete de masă;
• spor de vechime;
• alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA;
• alte drepturi stabilite conform CCM (se vor comunica la angajare);

joi, 20 iunie 2024


Pagina 1 din 82123 ... 82Știri mai vechi »