Știri - Angajări, cariere

Pagina 1 din 56123 ... 56Știri mai vechi »


26Sep.2023

Angajări - MUNCITOR NECALIFICAT

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
MUNCITOR NECALIFICAT

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: un post de executie;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: MUNCITOR NECALIFICAT

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Directia Tehnica, Biroul Administrativ - Compartimentul Atelier Intretinere;
Durata CIM și durata timpului de muncă: nedeterminată, 8 ore/ zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
Nivelul studiilor: medii obligatorii (minim 10 clase);
Alte abilităţi/ cerinte: comunicare eficienta, capacitate de lucru in echipa, atentie distributiva, rezistenta la stres, spirit ordonat, comunicativitate, onestitate, loialitate fata de firma, punctualitate.

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Selectia dosarelor de concursSediul CT BUS S.A.10.10.2023-
2Proba practicăSediul CT BUS S.A.12.10.202310:00
3InterviuSediul CT BUS S.A.16.10.202310:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs09.10.2023, ora 16:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs12.10.2023; 16.10.2023
3Termenul în care se afişează rezultatul pentru proba practică12.10.2023
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru interviu 16.10.2023
5Termenul în care se pot depune contestaţiile pentru proba practica1 zi lucratoare dupa afisarea rezultatelor probei practice
6Termenul în care se afişează rezultatele finale16.10.2023

f) Bibliografie: nu este cazul;
g) Beneficii:
• vouchere de vacanță, în condițiile legii;
• tichete de masă;
• zile suplimentare la concediul de odihnă;
• spor de vechime;
• alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA.


marți, 26 septembrie 2023


26Sep.2023

Administrator Baze de Date

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Administrator Baze de Date

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de executie;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Administrator Baze de Date

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. Serviciul Tehnologia Informatiei, Compartiment Management Baze de Date si Sistem ERP
Durata CIM și durata timpului de muncă: nedeterminată, 8 ore/ zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - (copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
Nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
Domeniul studiilor: informatica, tehnologia informatiei, contabilitate si informatica de gestiune;
Experienta: nu este necesară;
Alte cerinte:
• foarte bune cunostinte de SQL, administrare MySQL, HANA database, aplicatii de calcul tabelar, notiuni de contabilitate de gestiune, cunostinte Windows Server 2019, cunostinte sisteme de operare LINUX (Ubuntu, Suse).
Abilități:
• capacitatea de a învăța rapid și de a înțelege noile tehnologii în vederea aplicării lor;
• excelente competențe analitice, combinate cu o abordare metodică a soluționării problemelor;
• operativitate, capacitatea de a respecta termene limită;
• aptitudini excelente de comunicare, inclusiv capacitatea de a intocmi proceduri si rapoarte de activitate, de a redacta note clare și concise, de a furniza explicații tehnice și recomandări;
• capacitate excelentă de a lucra în echipă;
• atitudine fermă, proactivă față de muncă;
• dinamism, rezistenta la stress

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.17.10.202312:30
2InterviulSediul CT BUS S.A.19.10.202310:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs 12.10.2023, ora 16:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs17.10.2023, 19.10.2023
3Termenul în care se afişează rezultatul pentru proba scrisa 17.10.2023
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru interviu 19.10.2023
5Termenul în care se pot depune contestaţiile pentru proba scrisa18.10.2023, ora 15:00
6Termenul in care se afiseaza rezultatul final19.10.2023

f) Bibliografie:
a) Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/209670
b) Ordinul nr. 1323/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind cerințele minime de asigurare a securității rețelelor și sistemelor informatice aplicabile operatorilor de servicii esențiale http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/233775
c) https://help.sap.com
d) https://dev.mysql.com/doc/
e) https://www.w3schools.com/sql/
g) Beneficii:
◦ vouchere de vacanță, în condițiile legii;
◦ tichete de masa ;
◦ zile suplimentare la concediul de odihnă;
◦ spor de vechime;
◦ alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA.

marți, 26 septembrie 2023
Pagina 1 din 56123 ... 56Știri mai vechi »