Știri - Angajări, cariere

Pagina 1 din 29123 ... 29Știri mai vechi »
30Sep.2022

ANUNȚ


29Sep.2022

Angajări - Consilier juridic

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Consilier juridic

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post executie
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Consilier juridic

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Serviciul Juridic
Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane-Administrativ
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
e-mail - resurseumane@ctbus.ro
Telefon: 0241/618581, interior Biroul Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
• Studii: studii superioare profil juridic absolvite cu diploma de licenta;
• Vechime in specialitatea studiilor necesara ocuparii postului minim 2 ani (in domeniul juridic);
• Experienta in domeniul juridic cu referire la cativitatea societatilor comerciale si a autoritatilor publice locale;
• Abilitati de negociere, comunicare, organizare;
• Persoana dinamica, energica, orientata catre rezultate;
• Cunostinte de operare programe informatice, Microsoft Office;
• Persoană discretă şi capabilă să păstreze confidenţialitatea datelor cu care lucrează;
• Abilități de comunicare clară, concisă și convingatoare atât verbal cât și în scris;

d) Beneficii:
◦ Salariu motivant;
◦ Tichete de masa ;
◦ Vouchere de vacanta;
◦ Spor vechime in concordanta cu experienta personala;

e) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.18.10.202210:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.20.10.202210:00

Bibliografia

• Codul Civil: persoana juridica , Contracte, art 1166-1323
• Legea societatilor comerciale nr 31/1990- societati pe actiuni
• OUG109/2011- guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
• Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local
• Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr 51/2006
• Regulament nr 1370/2007, privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori
• Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale HG 394/2016 • Codul administrativ - administratia publica locala

f) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs14.10.2022
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisăMaxim 1 zi după susținerea probei
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu20.10.2022
5Termenul în care se pot depune contestaţiileMaxim 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probei
6Termenul în care se afişează rezultatele finale21.10.2022

Serviciul Resurse Umane

joi, 29 septembrie 202228Sep.2022

Angajări - Economist

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Economist (COMPARTIMENT ANALIZĂ ECONOMICA, PROGNOZE ȘI BUGET)

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post executie
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Economist
cod C.O.R.: 263102
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: COMPARTIMENT ANALIZĂ ECONOMICA, PROGNOZE ȘI BUGET
Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane-Administrativ
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Telefon: 0241/618581, interior Biroul Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
• Studii superioare absolvite în domeniul economic;
• Experienta: minim 1 an în activități specifice de analiza economica, prognoze si buget;
• Cunoștințe solide de contabilitate, analiza economica, prognoze, buget și legislație fiscala;
• Bune abilități de lucru cu cifrele și orientare spre detalii;
• Persoană discretă şi capabilă să păstreze confidenţialitatea datelor cu care lucrează;
• Abilități de comunicare clară, concisă și convingatoare atât verbal cât și în scris;
• Abilități de mediere și lucru în echipă;
• Cunoasterea pachetului MS Office, experienta in utilizarea tehnicilor de calcul excel;
• Experiența în utilizarea SAP constituie avantaj;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.11.10.202209:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.13.10.202209:00

Bibliografia

• ORDONANŢĂ Nr. 26/2013 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificarile si completarile ulterioare;
• ORDIN Nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea contabilitatii nr. 82/1991 , republicata cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea 227/2015 privind codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul ll „Impozit pe profit”, Titlul VII "Taxa pe valoarea adaugata”;
• Ordinul nr.1802/2014 Sectiunea 4.2 "Prezentarea Bilantului”; 4.10.2. "Categorii de provizioane”; 4.13. "Capitaluri proprii”; 4.17 "Dispozitii speciale cu privire la contul de profit si pierdere” 4.18 ,,Bilantul prescurtat”, Cap 16 – functiunea conturilor;
• ORDIN nr. 272 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane.

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs07.10.2022 ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă11.10.2022
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu13.10.2022
5Termenul în care se pot depune contestaţiile12.10.2022 ora 11:00
6Termenul în care se afişează rezultatele finale13.10.2022

Serviciul Resurse Umane

miercuri, 28 septembrie 2022


28Sep.2022

Angajări - Tehnician diagnoza auto

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Tehnician diagnoza auto

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post executie
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Tehnician diagnoza auto

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Sectie Reparatii auto
Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane-Administrativ
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Tăsică Laura
Telefon: 0241/618581, interior Biroul Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
▪ Studii: studii medii/superioare, profil mecanic sisteme electrice sau automatizari;
▪ Experienta: functie similara (in domeniul auto);
▪ Cunostinte temeinice in domeniul auto;
▪ Cunostinte de utilizare a calculatorului;
▪ Responsabilitate, mod riguros de organizare a propriei activitati;
▪ Indemanare, pasiune pentru tehnica , precizie si atentie la detalii;
▪ Disponibilitate de lucru in schimburi;
▪ Abilități de comunicare clară, concisă și convingatoare atât verbal cât și în scris;
▪ Abilități de mediere și lucru în echipă;

d) Beneficii:
◦ Salariu motivant
◦ Spor vechime (in functie de vechimea personala)
◦ Tichete de masa
◦ Vouchere de vacanta
◦ Numar de zile de concediu in functie de vechimea in munca
◦ Mediu de lucru ce respecta normele SSM
◦ Echipament de lucru

e) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba practicăSediul CT BUS S.A.13.10.202210:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.17.10.202210:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs10.10.2022
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba practicăMaxim 1 zi după susținerea probei
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu17.10.2022
5Termenul în care se pot depune contestaţiileMaxim 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probei
6Termenul în care se afişează rezultatele finale21.10.2022

Serviciul Resurse Umane

miercuri, 28 septembrie 2022Pagina 1 din 29123 ... 29Știri mai vechi »