Știri - Angajări, cariere

Pagina 8 din 9« Știri mai noi1 ... 6789Știri mai vechi »
17iul.2017

Anunț

privind concursul pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de
Specialist Relatii Publice, cod C.O.R.: 243201

 1. Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1
  Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Director General
  Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Specialist Relaţii Publice
 2. Nivelul studiilor și vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
  Studii: Facultatea de Jurnalism; Filologie - Limbi straine
  Vechime în specialitate: minim 5 ani
 3. Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs:
  • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al regiei;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de regie;
  • carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie (numai dacă nu aveți calitatea de salariat al R.A.T.C. Constanța);
  • cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu aveți antecedente penale care să vă facă incompatibil cu funcția pentru care candidați;
  • adeverință medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae (CV).
 4. Locul de depunere a dosarului de concurs: sediul R.A.T.C. Constanţa, str. Industrialǎ nr. 8 - Biroul Resurse Umane pȃna la data de 14.08.2017
  Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
  Nume și prenume: Fizula Cadrie, Telefon: (40 ) - (241) 618581
 5. Condițiile generale necesare ocupării postului:
  • să aveți cetățenie română și domiciliul în România;
  • să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
  • să aveți vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • să aveți capacitate deplină de exercițiu;
  • să aveți o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • să îndepliniți condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 6. Condiţiile specifice necesare ocupǎrii postului
  • experienţa în domeniul comunicǎrii şi a relaţiilor publice – minim 5 ani;
  • studii superioare jurnalism ; filologie – limbi strǎine;
  • cunoştinţe de legislaţie în domeniul comunicǎrii şi a relaţiilor publice;
  • cunoştinţe în operare Word si Excel peste nivel mediu;
 7. Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:
  Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiData Ora începerii
  1.InterviulSediul RATC Constanta16.08.201710:00
 8. Bibliografia:
  • Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • Norme metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001;
  • Legea nr.52/2003 - Codul muncii, cu modificarile şi completǎrile ulterioare
 9. Calendarul de desfășurare a concursului:
  Nr.crt.Tipul probeiTermene
  1.Depunerea dosarelor de concursData limită: 13.08.2017 Ora: 12:00
  2.Datele de desfășurare a probelor de concursCele stabilite la nr. 6
  3.Termenul în care se afișează rezultatele pentru interviu17.08.2017
  4.Termenul în care se pot depune contestațiile17.08.2017
  5.Termenul în care se afișează rezultatele contestațiilor17.08.2017

luni, 17 iulie 2017


13iul.2017

Angajări

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța organizează concurs pentru ocuparea a 10 posturi de șoferi autobuz în ziua de 14 august 2017 ora 9 la sediul RATC din strada Industrială nr. 8, Constanța, în conformitate cu prevederile legale:
 • salariul de baza 1502 lei – 1816 lei;
 • spor pentru vechime in munca 5 – 25 %;
 • tichete de masă;
 • alte beneficii, conform Contractului Colectiv de Munca.
Concursul va consta în următoarele probe:
 • selectarea dosarelor de înscriere;
 • proba scrisa (chestionar de circulatie);
 • interviu;
 • selecția dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condițiilor de înscriere la concurs și se noteaza cu admis sau respins;
 • pot participa la proba următoare numai candidații admisi la proba precedentă.
Acte necesare pentru înscriere la concurs:
 • copie act identitate;
 • cazier auto;
 • copie carnet de munca și alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • copiile diplomelor de studii, certificatelor de atestare profesională;
 • CV privind activitatea desfasurată;
 • adeverință care să ateste starea de sănătate;
 • cerere de inscriere la concurs.
Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate. Înscrierile se fac la sediul RATC din Constanța, str. Industrială nr.8, Birou Resurse Umane. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0241 618581 interior 401.

joi, 13 iulie 2017


27iun.2017

Anunț angajare

R.A.T.C. Constanța angajează șoferi posesori permis cat. D și atestat profesional transport persoane pentru autobuze.

marți, 27 iunie 2017


3iun.2017

Angajări

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța organizează concurs pentru ocuparea a 10 posturi de șoferi autobuz în ziua de 3 iulie ora 9 la sediul RATC din strada Industrială nr. 8, Constanța, în conformitate cu prevederile legale:
 • salariul de baza 1502 lei – 1816 lei;
 • spor pentru vechime in munca 5 – 25 %;
 • tichete de masă;
 • alte beneficii, conform Contractului Colectiv de Munca.
Concursul va consta în următoarele probe:
 • selectarea dosarelor de înscriere;
 • proba scrisa (chestionar de circulatie);
 • interviu;
 • selecția dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condițiilor de înscriere la concurs și se noteaza cu admis sau respins;
 • pot participa la proba următoare numai candidații admisi la proba precedentă.
Acte necesare pentru înscriere la concurs:
 • copie act identitate;
 • cazier auto;
 • copie carnet de munca și alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • copiile diplomelor de studii, certificatelor de atestare profesională;
 • CV privind activitatea desfasurată;
 • adeverință care să ateste starea de sănătate;
 • cerere de inscriere la concurs.
Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate. Înscrierile se fac la sediul RATC din Constanța, str. Industrială nr.8, Birou Resurse Umane. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0241 618581 interior 401.

sâmbătă, 03 iunie 2017


30mai.2017

Anunț angajare

ANUNȚ

privind concursul pentru ocuparea postului vacant de

ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV cod C.O.R.: 121906

Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post - funcție de conducere
Structurile în cadrul cărora se află postul: serviciul administrativ (administrare patrimoniu)
Denumirea postului: șef serviciu administrativ
Principalele cerințe ale postului: gestionarea și administrarea patrimoniului regiei (clădiri, parcuri auto etc.): gestionare, inventariere, evidență și întreținere (reparații curente, intervenții, reabilitări în regie proprie).

Descarcă cerințe complete în format .PDF:
Anunț șef serviciu administrativ

marți, 30 mai 2017


15mai 2017

Angajări

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța organizează concurs pentru ocuparea a 10 posturi de șoferi autobuz în ziua de 15 iunie 2017 ora 9 la sediul RATC din strada Industrială nr. 8, Constanța, în conformitate cu prevederile legale:
 • salariul de baza 1502 lei – 1816 lei;
 • spor pentru vechime in munca 5 – 25 %;
 • tichete de masă;
 • alte beneficii, conform Contractului Colectiv de Munca.
Concursul va consta în următoarele probe:
 • selectarea dosarelor de înscriere;
 • proba scrisa (chestionar de circulatie);
 • interviu;
 • selecția dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condițiilor de înscriere la concurs și se noteaza cu admis sau respins;
 • pot participa la proba următoare numai candidații admisi la proba precedentă.
Acte necesare pentru înscriere la concurs:
 • copie act identitate;
 • cazier auto;
 • copie carnet de munca și alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • copiile diplomelor de studii, certificatelor de atestare profesională;
 • CV privind activitatea desfasurată;
 • adeverință care să ateste starea de sănătate;
 • cerere de inscriere la concurs.
Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate. Înscrierile se fac la sediul RATC din Constanța, str. Industrială nr.8, Birou Resurse Umane. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0241 618581 interior 401.

luni, 15 mai 2017


Pagina 8 din 9« Știri mai noi1 ... 6789Știri mai vechi »