Pagina 3 din 37« Anunțuri mai noi12345 ... 37Anunțuri mai vechi »
09dec.2019

Angajări - Auditor intern

ANUNT
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Auditor intern cod C.O.R.: 241306

a) Numărul si nivelul postului scos la concurs: 1
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS SA -Compartiment Audit Public Intern

b) Nivelul studiilor si vechimea in specialitatea studiilor: Superioare, diplomă de licență, minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• curriculum vitae (CV);
• copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de regie;
• carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie (numai dacă nu aveţi calitatea de salariat al CT BUS S.A.);
• cazierul judiciar in original
• adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A. – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Dumitru Ligia
Telefon: 0241/618581, interior 418

d) Candidatul ideal:
a) Conditiile specifice:
• Studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul economic, drept şi tehnologia informaţiei
• Experientă anterioară în audit intern;
• Management organizațional, control intern şi guvernantă;
• Capacitate de organizare, planificare si de a lucra sub presiune;
• Gandire analitică critică si obiectivă, atenție distributivă și la detalii, analiză şi sinteză, simţ tehnic;
• Comunica într-o manieră clară, concisă și convingatoare atat verbal cât și în scris, bun mediator;
• Cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Internet Explorer, gestiune baze de date, alte);

e) Conditiile generale necesare ocupării postului:
• să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
• să cunoașteți limba română, scris și vorbit
• să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• să aveti capacitate deplină de exercitiu;
• să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• să îndepliniţi condiţiile de studii şi de vechime, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
• să declare respectarea prevederilor art. 22 din Legea 672/2002 referitoare la incompatibilitățile auditorilor publici interni

f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.06.01.202013:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.08.01.202013:00

Bibliografia:
• Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
• Codul privind conduita etică a auditorului intern, aprobat prin OMFP nr. 252/2004;
• H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
• Legea nr. 82/24.12.1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea 227/2015 privind codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia;”
• Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
• Ordonanta nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritara;
• Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale;
• Legea nr. 500/11.07.2002 a finanţelor publice, publicată în M.O. nr. 597/12.08.2002, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 Legea serviciilor de transport public local;
• Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.M.F.P. nr. 923/2014 privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, actualizata;
• O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice;
• Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

g) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concursData limita 20.12.2019 ora 12:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit.f)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă06.01.2020
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru interviu08.01.2020
5Data la care se pot depune contestaţiile07.01.2020
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor și reezultatele finale ale concursului08.01.2020

Presedinte comisie,
Soceanu Mariana

05dec.2019

Angajări - Conducător Auto

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Conducator auto transport rutier de persoane cod C.O.R.: 833101


a) Numărul posturilor scoase la concurs: 16
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Direcția Exploatare – Coloane Auto

b) Nivelul studiilor și vechimea in specialitate studiile necesasre ocupării postului
Studii : medii, profesionale

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru participarea la concurs:
• curriculum vitae (CV) sau cerere de angajare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice
• carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă
• cazierul auto în original
• adeverință medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 2 luni arterior derulării concursului de către medicul de familie
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: NEGOI ION
Telefon: 0241/618581, interior 418.

d) Candidatul ideal(condiții generale/specifice de ocupare a postului)
• permis de conducere categoria D;
• atestat profesional pentru transport persoane;
• experiența în transport persoane și marfă constituie un avantaj

e) Condițiile necesare ocupării postului:
▪ să aveți cetățenia română și domiciliul în România;
▪ să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
▪ să aveți vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ să aveți capacitate deplină de exercițiu;
▪ să aveți stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
▪ să îndepliniți condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor postului;
▪ să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanitații, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intentie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția sitiației în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
1. Proba practică – 20.12.2019 – începând cu ora 9:30 – Garaj CT BUS S.A
2. Proba scrisă – 20.12.2019 – începând cu ora 11:00 – Școala de șoferi ,,Leader Auto'' – Incinta CT BUS S.A.
3. Interviu – 20.12.2019 – ora 12:30 – sediul CT BUS S.A.
Președinte comisie,
Chelu Florea

29Nov.2019

Anunț de interes public

Pentru a veni în sprijinul locuitorilor municipiului Constanța, sporirii gradului de confort și reducerea timpului de așteptare, CT BUS anunță publicul călător că, începând de duminică, 01 decembrie 2019, crește frecvența autobuzelor pe principalele trasee. Prin urmare, numărul total de autobuze introduse pe aceste trasee creşte cu 17 unităţi şi implicit ritmicitatea cu 15%, atât la orele de vârf, cât şi pe perioada întregii zile, de luni până vineri, în zilele de sâmbătă-duminică şi în zilele de sărbătoare.

Totodată se introduc trasee de noapte pe liniile 2-43, 5-40, 100 și 102. Autobuzele de pe aceste linii vor circula la un interval de 30 de minute, între orele 23:30 şi 05:00.

26Nov.2019

Anunț de interes public

În vederea organizării în Municipiul Constanța a manifestarilor prilejuite de sărbătorirea a 101 Ani de la Marea Unire (1918 – 2019), duminică, 01 decembrie 2019, CT BUS anunță publicul călător, că în zilele de 28 noiembrie și 01 decembrie, mijloacele de transport ce deservesc liniile 44, 51, 100 și 100C, vor circula în intervalul orar 09:00 - 14:00 după următorul program:
• în intervalul orar 09:00 – 11:00 - liniile 100 și 100C vor circula fără oprire pe porțiunea de drum cuprinsă între I.C. Bratianu (zona ICIL) și Bvd. Tomis (zona Dacia);
• în intervalul orar - 11:00 – 12:00 linia 100 se va suspenda pe perioada manifestărilor;
• în intervalul orar - 11:00 – 12:00 linia 100C va circula pe ruta: Carrefour – bvd. Lăpușneanu – bvd. Tomis – str. Răscoalei nr. 1907 - Bvd. Ferdinand – Gara C.F.R.
• în intervalul orar - 12:00 – 14:00 autobuzele vor circula fără oprire pe porțiunea de drum cuprinsă între I.C. Bratianu și Bvd. Tomis.
• în intervalul orar - 11:00 – 12:00 liniile 44 și 51 vor circula astfel:
- Linia 44 se segmentează pe traseul:
- Poarta 1 - Str. Mihai Viteazu - Str I.G.Duca - Str. Țepes Vodă și retur;
- Str. Ștefăniță Vodă – Bvd. Aurel Vlaicu - Str.Baba Novac - Casa de Cultură și retur.
– Linia 51 se segmentează pe traseul:
- Poarta 1 - Str. Mihai Viteazu - Str. I.G.Duca - Str. Țepeș Vodă și retur;
- Halta Traian - Str. Eliberării - Casa de Cultură și retur.

13nov.2019

Spațiu publicitar autobuze etajate

CT BUS S.A. închiriază spațiu publicitar exterior pentru 6 autobuze etajate (double-decker), pentru sezonul estival 2020, perioada 15 iunie – 15 septembrie.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul din Constanţa, str. Industrială nr. 8 - Biroul Marketing -Relații publice;
telefon: 0241 618 581 sau 0241 553 765 – Nina Popescu;
adresa e-mail: marketing@ctbus.ro.

Ofertele se trimit până luni 18 noiembrie 2019.

04Nov.2019

Anunț de interes public

CT BUS S.A. cu sediul în: Str. Industrială nr. 8, Constanța, solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea): Transportul în comun de persoane cod CAEN 4931 și cea de întreținerea și reparare a autovehiculelor cod CAEN 5020 (rev. 1) sau 4520 (rev. 2), amplasat în Str. Industrială nr. 10

Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 0241/ 546696.

04Nov.2019

Anunț de interes public

CT BUS S.A. anunță publicul călător, că tichetele de călătorie inscripționate cu sigla RATC sunt valabile până la lichidarea stocului existent. Călătorii care au achiziționat astfel de tichete le pot utiliza pe perioadă nedeterminată.
16Oct.2019

Anunț de interes public

Regia Autonomă Transport în Comun Constanța anunță publicul călător că din cauza lucrărilor de asfaltare de pe str. Mihai Viteazul, pe porțiunea cuprinsă între Bd-ul. Ferdinand și str. Traian, joi 17 octombrie 2019 traseele 42, 44, 48, 51, 51B și 101 vor cicula deviat astfel:
Sens de mers Poarta 2:
- liniile 48 și101 vor circula astfel: bd-ul. Ferdinand - bd-ul. Tomis - str. Traian - Poarta 2;
- liniile 42, 44, 51 și 51B - vor circula astfel: str. Mihai Viteazul - bd-ul. Ferdinand - bd-ul. Tomis str. Traian - Poarta 2;
Sens de mers Magazinul Tomis:
- liniile 42, 44, 48, 51, și 01 vor cicula astfel: str. Traian - str. Negru Vodă - str. Mircea cel Bătrân - bd-ul.Ferdinand - str. Mihai Viteazul.
04oct.2019

ANUNȚ DE VÂNZARE

Regia Autonomă Transport În Comun Constanța prin Hotărârea nr. 43/23.07.2019 a Consiliului de Administrație, scoate la vânzare următoarele bunuri mobile:


1. Autobuze MAZ 103-041 cu prețuri cuprinse între 10.477 lei și 13.452 lei *;
2. Autovehicule cu prețuri cuprinse între 4.104 lei și 61.738 lei *;
3. Stații radio și BusVox cu prețuri cuprinse între 18 lei și 436 lei *.

Autobuzele MAZ 103-041, au fost achiziționate în anul 2002 și au fost înlocuite cu noul parc de autobuze în anul 2019. Acestea au deservit diferite trasee din oraș, transportând călătorii în siguranță timp de 17 ani, către destinațiile dorite.

Descarcă lista completă în format PDF: *
Anunț de vânzare

* Prețurile nu conțin TVA

16Sep.2019

Anunț de interes public

Regia Autonomă Transport în Comun Constanța anunță publicul călător că, autobuzele liniei 5-40 revin pe vechiul traseu în stațiunea Mamaia, respectiv Bd. Mamaia – Bd. Aurel Vlaicu și retur.

Reamintim elevilor, studenților, cadrelor didactice și nedidactice cu domiciliul în municipiul Constanța sau încadrate în unitățile de învațământ din municipiul Constanța ca își pot procura abonamente cu reducere de 50%, de la toate chioșcurile de bilete RATC.

Pagina 3 din 37« Anunțuri mai noi12345 ... 37Anunțuri mai vechi »